Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Αστικός Κώδικας, Τόμος ΙΙ, Γενικό Ενοχικό
Γεωργιάδη-Σταθόπουλου
Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό μέρος)
Γεωργίου Μπαλλή
Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό μέρος)
Αναστασίου Παπαχρήστου
Ενοχικό Δίκαιο, ημίτομος Α'
Ανδρέα Τούση
Ενοχικό Δίκαιο, ημίτομος Β'
Ανδρέα Τούση
Ενοχικόν Δίκαιον - Γενικόν Μέρος
Π. Ζέπου
Η Δημόσια Κατάθεση ως αποσβεστικός Λόγος των ενοχών
Ι. Καστριώτη
Γενικού όροι των συναλλαγών
Κων/νου Γαλέτα, Νομική Βιβλιοθήκη, έκδ.2001
Το δικαίωμα της αναφοράς στις Αρχές-Ο Συνήγορος του Πολίτη
Ελισάβετ Μπεσίλα Μακρίη-εκδ.Σάκκουλα, 2000
ΕΡΝΟΜΑΚ, Γενικό Ενοχικό, Άρθρα 287-495
Βαθρακολοίλη (με τις τροποποιήσεις του 2002)
Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
Μιχάλης Σταθόπουλος εκδ.Σάκκουλα, 2004
Ευθύνη για ενέργειες εκπληρώσεως και προστηθέντων
Ζαφ.Τσολακίδης, έκδ. 2008
Αστικός Κώδικας, Τόμος ΙΙΙ, Ειδικό Ενοχικό
Γεωργιάδη Σταθόπουλου
Αστικός Κώδικας, Τόμος ΙV, Ειδικό Ενοχικό, άρθ. 741-946
Γεωργιάδη-Σταθόπουλου
Ενοχικό Δίκαιο - ημίτομος Α'
Ανδρέα Τούση Ειδικό
Ενοχικό Δίκαιο, Τόμος Α' (αρθρ.496-729)
Κων.Καύκα, Δημ.Καύκα
Ενοχικό Δίκαιο, Τόμος Β' (αρθρ.730-946)
Κων. Καύκα, Δημ. Καύκα
Ενοχικό Δίκαιο, (Ειδικό μέρος - Πρώτος τόμος )
Χρήστου Φίλιου
Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Τόμος Ι
Δεληγιάννη - Κορνηλάκη
Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Τόμος ΙΙ
Δεληγιάννη - Κορνηλάκη
Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Τόμος ΙΙΙ
Δεληγιάννη - Κορνηλάκη
Συσταλτική Ερμηνεία του 'Αρθ. 157 του Α.Κ. εν όψει του άρθ. 554, (δύο τεύχη)
Μιχ. Μηνούδη
Η πλάνη ως προς τις ιδιότητες του πράγματος στην πώληση
Δ. Ι. Κλαβανίδου
Διοίκηση Αστικών Υποθέσεων.
Γεωργίου Ταμπάκη
Η αιτιώδης αναγνώριση χρέους
Νικ. Λιβάνη
Το δίκαιο του χρήματος
Γ. Δ. Καλλιμόπουλος
Η ευθύνη από διακινδύνευση
Πάνου Κορνηλάκη
Η κοινωνία δικαιώματος
Φίλιππου Τσετσέκου
Προβλήματα Αστικής Ευθύνης στις συμβάσεις παραχωρήσεως προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Γ. Βασιλάκη
Αστική Ευθύνη εξ Αυτοκινητικών Ατυχημάτων
Α.ΦΛΟΥΔΑ
Αδικοπραξίες
Νικ. Τριάντου
Αποζημίωση απο τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα
Αθαν.Κρητικού
Αποζημίωση απο τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα Συμπλήρωμα
Αθαν.Κρητικού
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αστική και Ποινική Ευθ.
Νομ.Βιβλ, 1996
Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης -479 ΑΚ
Γ.Αρχανιωτάκης- Σάκουλας 1997
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα
Αθαν. Κρητικός -Γ’ έκδοση, 1998
Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - Κοινωνία Δικαιώματος
Ι.Δεληγιάννης-π. Κορνηλάκης - Σάκουλας, 1998
Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα Ράνια Χατζηνικολάου
Αγγελίδου - Σάκουλας, 1998
Η Μέμψη άστοργης δωρεάς
Ι. Σπυρικάκη, 1998
Η χρηματική ικανοποίηση Ηθικής Βλάβης
Πατεράκης, Σάκκουλας, 2001
Αποζημείωση από αυτοκ. Ατυχήματα
Συμπλήρωμα, 2002
Αγωγές Απόδοσης Μισθίου
Χρ. Παπαδάκη, 1990
Αγωγαί Αποδόσεως του Μισθίου
Χρ. Παπαδάκη 1982
Αγωγαί Αποδόσεως του Μισθίου
Χρ. Παπαδάκη Συμπλήρωμα
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)
Παναγ. Μάζη
Ειδικές Μισθώσεις
Γ. Κατρά
Το δίκαιο μισθώσεως κατοικίας
Ι.Σπυριδάκη
Δίκαιο Μισθώσεως Κατοικίας
Ι.Σπυριδάκη -Συμπλήρωμα κατά Ν. 1.703/87
Προστασία Στέγης
Χρ. Κανέλλου-Θεοδ. Μέκαλη, 1987
Προστασί Στέγης
Χρ. Κανέλλου-Θεοδ. Μέκαλη, 1991
Η ιδιοκατοίκηση
Γεωργίου Σιάμκουρη
Μίσθωση Κατοικίας Δ' έκδοση
Παύλου Φίλιου
Μίσθωση κύριας κατοικίας
Χρήστου Κανέλλου
Μισθώσεις κύριας κατοικίας
Παναγ. Παπαδουλάκη
Η ιδιοκατοίκησις
Γ. Σιάμκουρη
Μίσθωση κατοικίας
Γ. Σιάμκουρη
Η μίσθωση κατοικίας και επαγγελματικής στέγης ( Ν. 2235/94)
Γ. Σιάμκουρη
Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων
Χ.Παπαδάκη
Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων, Συμπλήρωμα (δύο αντίτυπα)
Χ. Παπαδάκη
Αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικών μισθώσεων
Χαρ. Παπαδάκη
Επαγγελματική Μίσθωση
Παύλου Φίλιου
Επαγγελματική Μίσθωση
Παύλου Φίλιου
Ιδιόχρηση
Γεωργ. Μάγουλας
Ιδιόχρηση
Χαρ.Παπαδάκη
Η ιδιόχρηση και ο νέος νόμος εμπορικών μισθώσεων
Γ. Σιάμκουρη
Νομολογία Εμπορικών Μισθώσεων
Γ.Σιάμκουρη
Νομολογία Εμπορικών Μισθώσεων Συμπλήρωμα
Γ.Σιάμκουρη
Μισθώσεις Επαγγελματικής Στέγης
Παναγ. Παπαδουλάκη
Ο Νέος Νόμος Εμπορικών Μισθώσεων
Γεωργ. Σιάμκουρη
Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων
Χαρ. Παπαδάκη
Επαγγελματική Μίσθωση
Παύλου Φίλιου
Ερμηνεία και Νομολογία Εμπορικών μισθώσεων και Υποδείγματα
Γ. Σιάμκουρη
Υπομίσθωση Πράγματος
Α. Γεωργιάδης
Κωδικοποίηση Μισθώσεων
Νομική Βιβλιοθήκη
Κώδικας Εμπορικών Μισθώσεων-Π.Δ.34/95
Σχολ.Β.Τσούμα
Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων, Τόμος Α'
Χ.Παπαδάκη, 1996
Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων,Τόμος Β'
Χ.Παπαδάκη, 1997
Κώδικας Μισθώσεων και Οροφοκτησίας
Ι.Κατράς, 1997
Μίσθωση πράγματος
Π.Νικολάου, εκδ.1998
Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας
Ι.Κατράς, έκδ. Σάκκουλας, 1999
Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας
Ι.Κατράς, έκδ. Σάκκουλας, 2000
Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας
Νομική Βιβλιοθήκη, εκδ. 2000
Κωδικοποίηση μισθώσεων και οροφοκτησίας
Νομική Βιβλιοθήκη, εκδ. 2002
Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων
Χαρ. Παπαδάκης, έκδ. 2000
Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική Στέγη
Π.Φίλιος, έκδ. 2006
Αγωγές Απόδοσης Μισθίου
Χ.Παπαδάκης, έκδ. 2007
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ