Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Αστικός Κώδικας, Τόμος VII άρθρ. 1346, 1504
Γεωργιάδη Σταθόπουλου
Αστικός Κώδικας, VIII άρθρ 1505, 1709
Γεωργιάδη Σταθόπουλου
Το νέο οικογενειακό δίκαιο
Βασ. Βαθρακοκοίλη
Οικογενειακό Δίκαιο, έκδοση Β'
Γ. Μπαλή
Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμος Α'
Ανδρέα Τούση
Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμος Β΄
Ανδρέα Τούση
Οικογενειακόν Δίκαιον - Γενική Εισαγωγή άρθ. 1346-1349
Αλ. Λιντζερόπουλου
Νέο Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμος Α'
Γ.Παπαδημητρίου
Νέο Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμος Β'
Γ.Παπαδημητρίου
Συμπλήρωμα Α' και Β' τόμων Νέου Οικογενειακού Δικαίου
Γ. Παπαδημητρίου
Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι
Γεωργίου Κουμάντου
Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος ΙΙ
Γεωργίου Κουμάντου
Οικογενειακό Δίκαιο
Δεληγιάννη-Κούσουλα
Οικογενειακό Δίκαιο, τόμος ΙΙα-συγγένεια, διατροφή από το νόμο
Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη
Οικογενειακό Δίκαιο, τόμος ΙΙβ-σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία
Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη
Οικογενειακό Δίκαιο, τόμος Ιβ - συζυγικές σχέσεις
Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη
Γονική Παροχή
Θεοφανώ Παπαζήση
Τα προσύμφωνα της προίκας.
Δημ. Παπαστερίου
Οι φορείς της πατρικής εξουσίας.
Γεωργίου Δασκαρόλη
Οι λόγοι διαζυγίου κατά την Ελληνική Νομολογία
Σκορίνη-Παπαρρηγόπουλου
Το διαζύγιο
Π. Κωνσταντινίδη
Οικογενειακό Δίκαιο, τόμος Ιγ - Διαζύγιο
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη
Οι συνέπειες του διαζυγίου.
Ηρά Νικολοπούλου-Στεφάνου
Η γονική μέριμνα μετά από ανώμαλη εξέλιξη της έγγαμης σχέσης των γονέων
Χρ.Κούσουλας
Δίκαιο Διατροφής
Κων/νου Γραμμένου
Υιοθεσία Ανηλίκων
Κοσμά Γυιόκα
Οικογενειακό Δικονομικό Δίκαιο
Βασ.Μπρακατσούλα
Μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου (υιοθεσία ,επιτροπεία, κλπ )
Ι.Σπυριδάκη, 1997
Το εφαρμοστέο δίκαιο επί του διαζυγίου στις ελληνικές και διεθνείς συγκρούσεις νόμων.
Παπασιώπη-Πασιά, 1997
Η Δικαστική Συμπαράσταση
Δεληγιάννη, 1997
Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμος ΙΙ-β'έκδοση
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη
Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα των συζύγων
Π.Νικολόπουλος-Σάκκουλας, 1993
Οι συμφωνίες των συζύγων για τις συνέπειες του διαζυγίου
Αθηνά Κοτζάμπαση, Σάκκουλας, 1999
Η δίκη διαζυγίου
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
Αγωγές οικογενειακού Δικαίου
Παπαδόπουκλος, 2001
Αγωγές οικογενειακού δικαίου
Παπαδόπουλος, 2003
Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Οικογενειακό Δίκαιο, Αρθρα 1346-1694
Βαθρακοκοίλη, 2003
Οικογενειακό δίκαιο, Αρθρα 1505-1694
Απ.Γεψεγιάδης-Σταθόπουλος, 2003
Οι υποθέσεις Γονικής Μέριμνας στο νέο κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003
Φουνταδάκη, 2004
Εννοια και προστασία της οικογενειακής στέγης στη διάρκεια του γάμου
Κουνουγέρη-Πανταζάτου, 2005
Οικογενειακό Δίκαιο, Αρθρα 1346-1504, Τόμος VII
εκδ. Π.Ν.Σάκκουλας
Διαφορές του άρθρου 681 Β’ ΚΠολΔ για τη διατροφή και την Επιμέλεια τέκνων
Κακρής, 2007
Επιμέλεια και Διατροφή τέκνου-Διακίωμα επικοινωνίας
Χριστανάκου-Φωτιάδη, 2008
Το σύμφωνο συνμβίωσης
Βαθρακοκοίλη, 2009
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ