Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Νομοθετήματα για τις εταιρίες
Λ.Σκαλίδης
Περι μετατροπής και συγχωνεύσεως επιχειρήσεων
Ελ.Λεβαντή
Εμπορικές Εταιρίες.
Νικ. Κ. Ρόκα
Η λογιστική των εμπορικών εταιριών
Γ. Καφούση
Παρατηρήσεις επί της αποφάσεως Εφετείου Θεσ/νίκης αριθ. 293/69.
Μ. Μηνούδη (δύο αντίτυπα)
Προβληματικές επιχειρήσεις που πρέπει να κλείσουν ή να συνεχίσουν τη λειτουργία τους
Ολγας Τσόλκα
Φορολογικό-Νομικό πλαίσιο μετατροπής, συγχώνευσης και διάσπασης επιχειρήσεως
Δημ. Παπαδόπουλου
Πρακτική-Τυπικό (ομορ.-ετερορ.-αφανών-ΕΠΕ-ΑΕ)
Ελευθ. Φ. Λεβαντή
Δίκαιο Εταιριών (Α.Ε, ΕΠΕ, Προσωπικές)
Νομ.Βιβλιοήκη, 2001
Οι κρατικές ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις
Θ.Χατζηγάγιου, 2004
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Γ.Αληφαντή, 2008
Το νέο νομικό καθεστώς των δικηγορικών εταιρειών
Γιακουμής, 2008
Προσωπικαί Εταιρείαι
Ελ.Λεβαντή
Η εκκαθάρισις των προσωπικών εταιρειών
Δημ.Ανδρουτσόπουλου (Δύο αντίτυπα)
Τακτική και έκτακτη καταγγελία προσωπικής εταιρίας
Μ.Μηνούδη
Ο διαχειριστικός περιορισμός του ετερόρρυθμου εταίρου
Γεωργίου Δασκαρόλη
Ο αποκλεισμός εταίρου εμπορικής προσωπικής εταιρείας
Μιχαήλ Μηνούδη
Αποκλεισμός εταίρου ετερορρύθμου εταιρείας-ουσιαστικαί προϋποθέσεις.Συνδιασμός αποκλεισμού και καταγγελίας
Μιχαήλ Μηνούδη
Η εκκαθάρισις των προσωπικών εταιριών
Δημ. Ανδρουτσόπουλου
Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών- 2 Τόμοι
Ροκας-Νομική Βιβλιοθήκη, 2001
1ος Τόμος Δικαίου Προσωπικών Εταιριών
Νικόλαος Ρόκας, εκδ.2001
Ανώνυμες Εταιρείες, τόμος Β'
Ελ.Λεβαντή
Ανώνυμες Εταιρείες, τόμος Γ'
Ελ.Λεβαντή, Θ.Γρηγοράκου
Ανώνυμες Εταιρείες, τόμος Δ'
Ελ.Λεβαντή, Θ.Γρηγοράκου
Πρακτικός οδηγός ΑΕ
Δ.Ηλιόκαυτου
Περί Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Λεβαντή
Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, τόμος Ια
Επιμέλεια ύλης Ευάγγ.Περάκη
Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, τόμος Ιβ
Επιμέλεια ύλης Ευάγγ.Περάκη
Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, τόμος ΙΙ
Επιμέλεια ύλης Ευάγγ.Περάκη
Κωδικοποίηση ν. 2190 περί Α.Ε
Ελ. Λεβαντή
Συμβάσεις της ανώνυμης εταιρείας με τα μέλη της διοικήσεώς
Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου
Διοικητικό Συμβούλιο Α.Ε
Σπήλιου Αντ. Μουζούλα
Η μη απόκτηση από τη ανώνυμη εταιρεία δικών της μετοχών
Θ.Χατζηγάγιος
Les fusions transfrontalieres de societes anonymes
Thomas Hatzigayos
Εμπράγματη εξασφάλιση Τραπεζών και Ανωνύμων Εταιριών
Μάζη, 1993
Ανώνυμες Εταιρίες, τόμος Α'
Ελ. Λεβαντή
Ανώνυμες Εταιρίες, τόμος Γ'
Ελ. Λεβαντή
Ανώνυμη Εταιρία και Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας 1995
Αποφάσεις Δ.Σ.Ανώνυμης.-Ελαττώματα-Κυρώσεις
Ι.Μάρκου, 1996
Διοικητικό Συμβούλιο Α.Ε.-Νομολογία
Σ.Μούζουλα, Νομ.Βιβλ, 1996
Ανώνυμες Εταιρίες, Τόμος Β'
Ε.Λεβαντή, 1997
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
Σάκκουλας (Ι.Μάρκου)
Κωδικοποίηση Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών
Αθαν.Δημητρακάς, Σεπ.2007
Ζητήματα από το νέο δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας
Μαρίνος, 2009
Περί Ε.Π.Ε., τόμος Ε'
Ελ. Λεβαντή - Θ. Γρηγοράκου
Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
Ελ. Λεβαντή
Περιπτώσεις ευθύνης εξ ανεπαρκούς κεφαλαιοδοτήσεως της Ε.Π.Ε., δύο αντίτυπα
Μ. Μηνούδη
Οι συμπληρωματικές εισφορές στην Ε.Π.Ε.
Στ. Κορδή-Αντονοπούλου
Νόμος 3190/1955 περί Ε.Π.Ε.
Ελ. Λεβαντή
Το δίκαιο της Ε.Π.Ε.
επιμέλεια ύλης Ευαγγ. Περάκη
Πρακτικός Οδηγός Ε.Π.Ε.
Δ.Ηλιοκαύτου, 1996
Ευθύνη Διαχειριστών ΕΠΕ
Φρέρης, Σάκκουλας, 1999
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
2-4-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΛΠ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
2-4-2020
ΚΥΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 10-04-2020
1-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1-4-2020
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ
31-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11-04-2020
31-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 70/Α/30.3.2020) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
31-3-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
31-3-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΝ 31-03-2020