Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

25-1-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 25-1-2021 ΕΩΣ 1-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

ΠΡΑΞΗ 12/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Αφού έλαβε υπόψη : 1) τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:4992/22-1-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 186/23-1-2021) των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας- Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, 2) τα άρθρα 13, 14 και 15 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών και 3) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, θα ισχύουν τα εξής : 

α) Αναστέλλονται προσωρινά: 

αα) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και  παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του Ν. 2915/2001 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4055/2012 (Α΄51) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/20202 (Α΄214).

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015(Α΄87). 

βγ) Οι δίκες πολιτικών ενδίκων μέσων ενώπιον του Αρείου Πάγου.

βδ) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ’ αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες αυτές γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

βε) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται κατά τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4055/2012 (Α΄51), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες. 

βστ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων εισαγομένων κατ’ αρθρ. 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.

βζ)  Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων (εδ. α΄).

(εδ. β΄) Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. (Για τις εξαιρούμενες αυτές δίκες ασφαλιστικών μέτρων δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων για συζήτηση της υπόθεσης χωρίς εξέταση μάρτυρα και θα δικάζονται ανεξαρτήτως της ερημοδικίας κάποιου από τους διαδίκους και εφόσον δεν έχει ζητηθεί αναβολή είτε κοινά (σημειώνεται ότι κατά το άρθρο 158 παρ. 2 του ν. 4764/2020 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, και κατ’ απόκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρωτοδικείου, έως τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας), είτε μονομερώς ενώπιον του εκδικάζοντος δικαστή με αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων. 

βη) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων(εδ. α΄).

(εδ. β΄) Ειδικώς και κατ’ εξαίρεση, στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση (801 επ. ΚΠολΔ), την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (803 επ. ΚΠολΔ) και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄246) δύναται να εξετάζονται μάρτυρες. (Για τις εξαιρούμενες αυτές δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων για συζήτηση της υπόθεσης χωρίς εξέταση μάρτυρα και θα δικάζονται ανεξαρτήτως της ερημοδικίας κάποιου από τους διαδίκους και εφόσον δεν έχει ζητηθεί αναβολή είτε κοινά (σημειώνεται ότι κατά το άρθρο 158 παρ. 2 του ν. 4764/2020 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, και κατ’ απόκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρωτοδικείου, έως τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας), είτε μονομερώς ενώπιον του εκδικάζοντος δικαστή με αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Στις υποπερ. βε), βστ), βζ) πρώτο εδάφιο και βη) λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου (έως τη δωδεκάτη ώρα και πάντως το αργότερο μέχρι ώρα 14.00 μ.μ.) έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, των διαδίκων. Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. ββ) έως και βη) υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020 (σημειώνεται ότι κατά το άρθρο 158 παρ. 2 του ν. 4764/2020 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, και κατ’ απόκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρωτοδικείου, έως τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας).

βθ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες δευτέρου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (ΕΦΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ), οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. (Για αυτές τις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας του δευτέρου βαθμού (εφέσεις) δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων για συζήτηση της υπόθεσης χωρίς εξέταση μάρτυρα και θα δικάζονται ανεξαρτήτως της ερημοδικίας κάποιου από τους διαδίκους και εφόσον δεν έχει ζητηθεί αναβολή είτε κοινά (σημειώνεται ότι κατά το άρθρο 158 παρ. 2 του ν. 4764/2020 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, και κατ’ απόκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρωτοδικείου, έως τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας), είτε μονομερώς ενώπιον του εκδικάζοντος δικαστή με αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων.

βι) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α΄79).

βια) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

βιβ) Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) που αφορούν στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των υπό ειδική εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε συναφής με αυτές πράξη. Η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μεταβίβασης, που υπογράφηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 πριν τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και κάθε συναφή με αυτές πράξη. 

βιγ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.   

βιδ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

βιε) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις υποπερ. βιστ), βιζ) και βιη), καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται κλήρωση.

βιστ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. 

βιζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής έως και τις 30-12-2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή διακοπή αυτών.

βιη) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση. 

βιθ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ (ν. 4620/2019), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις, εντός προθεσμίας, κατά το άρθρο 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019) και 82 του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα. 

βκ) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α 95).

βκα) Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και αφορούν παραπεμπτικά βουλεύματα για πράξεις, για τις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2023.

βκβ) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών  όρων. 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, αιτήματα νομικής βοήθειας θα εξετάζονται μόνο σε περίπτωση υποθέσεων που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς εκδίκαση και πρόκειται να εκδικαστούν ή προς αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, τα οποία θα κρίνει ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας. 

Στα οικεία πινάκια και εκθέματα θα σημειώνεται ποιες υποθέσεις θα συζητηθούν, ποιες θα αναβληθούν και ποιες θα αποσυρθούν. Σχετική ανακοίνωση για το ποιες υποθέσεις θα συζητηθούν, θα αναβληθούν ή θα αποσυρθούν θα αποστέλλεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Γιαννιτσών το αργότερο έως ώρα 08.30΄ π.μ. της ημέρας της δικασίμου (με κάθε επιφύλαξη για τυχόν παραλείψεις ή παραδρομές). 

Η δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων για συζήτηση της υπόθεσης χωρίς εξέταση μαρτύρων, όπου η υποβολή της είναι επιτρεπτή, αν τυχόν ανακληθεί την ημέρα της δικασίμου θα έχει ως συνέπεια την αυτόματη αναστολή της δίκης κατά τον γενικό κανόνα που ισχύει στα πολιτικά δικαστήρια και συνεπώς αίτημα αναβολής κατά την ημέρα της δικασίμου είναι άνευ αντικειμένου, αφού η υπόθεση δεν θα συζητείται. 

Υποθέσεις που δεν επιτρέπεται κατά τα προαναφερόμενα να συζητηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της Κ.Υ.Α., αποσύρονται από τα οικεία πινάκια και εκθέματα και σε περίπτωση που από παραδρομή εγγράφηκαν στο πινάκιο ή έκθεμα δεν συζητούνται από το Δικαστήριο, ακόμα και αν παρίστανται οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, οι οποίοι δεν μπορούν να υποβάλλουν οποιοδήποτε αίτημα. 

Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου, με δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. Κατά τα λοιπά ζητήματα εφαρμόζεται το άρθρο 161 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄256/23-12-2020).

ΕΠΙΣΗΣ, Α) κατά το ανωτέρω διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 θα πραγματοποιείται κανονικά η δημοσίευση αποφάσεων και η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης για τις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015, αλλά και αυτές που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2915/2001 (όπως ο τελευταίος τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν.4055/2012). 

Και Β) από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 λόγω του ότι όλα τα τμήματα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου θα λειτουργούν με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες, προς αποφυγή συνωστισμού, αναμονής και ταλαιπωρίας των πληρεξουσίων δικηγόρων και του κοινού και προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θα ισχύσουν τα εξής :

1)    Η κατάθεση των δικογράφων θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από ώρα 09:00 π.μ. έως ώρα 14:00 μ.μ. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα αφήνουν τα υπό κατάθεση δικόγραφα και θα παραλαμβάνουν τα επικυρωμένα αντίγραφα την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από ώρα 09:00 π.μ. έως ώρα 14:00 π.μ., με επιφύλαξη για τους εκτός έδρας πληρεξούσιους δικηγόρους.

2)    Διαταγές πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, Απόγραφα, Πιστοποιητικά, Παραιτήσεις από ένδικα μέσα, Αντίγραφα αποφάσεων, βουλευμάτων, δικογραφιών κ.λ.π. : κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Για τα αμέσως προαναφερόμενα θα γίνεται προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση-ραντεβού με τη γραμματεία του Πρωτοδικείου  (τηλ. 23820 84282 και εσ. 2,3,4,6,7,8) και ηλεκτρονική  επικοινωνία στο mail του Πρωτοδικείου : protodikeiogiannitson@gmail.com. Διαβίβαση των γραπτών αιτημάτων και αιτήσεων μέσω FAX και E-MAIL.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα προβλεπόμενα στην από 17-11-2020 Πράξη μας [Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 (Covid-19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών]. 

Τέλος, στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προσώπου ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός όλων των χώρων του Πρωτοδικείου, δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων), γραφείων και διαδρόμων.

2. Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου,

3. Επιβάλλεται η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης, κατ’ ελάχιστο, μεταξύ φυσικών προσώπων, εντός των χώρων του Πρωτοδικείου (ακροατηρίων και γραφείων).

4. Καθορίζεται το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων) στα 15 άτομα (μη συνυπολογιζομένων των δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων). Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής  συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.12.2022 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2023 ή συμπληρώνεται  ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.

Αντίγραφο της παρούσας θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην κεντρική είσοδο του Πρωτοδικείου και θα αποσταλεί τέτοιο με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) με συνημμένο το περιεχόμενο της παρούσας στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (Γιαννιτσών).

 

Γιαννιτσά 25-01-2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

 

Ευλαλία  Λιούμπα


23-1-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 25-01-2021 ΕΩΣ 01-02-2021

23-1-2021
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΤΩΝ 400 ΕΥΡΩ

23-1-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-22.01.2021

21-1-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 10.11.2020

20-1-2021
6/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 18.01.2021 ΕΩΣ 25.01.2021

20-1-2021
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 26.02.2021

20-1-2021
5/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 18.01.2021 ΕΩΣ 25.01.2021

18-1-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 20-01-2021

18-1-2021
ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 400 ΕΥΡΩ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
25-1-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
25-1-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 25-1-2021 ΕΩΣ 1-2-2021
23-1-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 25-01-2021 ΕΩΣ 01-02-2021
23-1-2021
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΤΩΝ 400 ΕΥΡΩ
23-1-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-22.01.2021
21-1-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 10.11.2020
20-1-2021
6/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 18.01.2021 ΕΩΣ 25.01.2021
20-1-2021
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 26.02.2021