Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

18-3-2019
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
H  Συντονιστική  Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση Της 16ης-3-2019, στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Προέδρου της, Δημητρίου Βερβεσού, συζήτησε διεξοδικά τα θέματα που έχουν ανακύψει  αφ’ ενός σχετικά με τις εισφορές μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, που επιβάλλονται με καθυστέρηση 27 μηνών, και αφ’ ετέρου με την αδικαιολόγητη απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητα των συναδέλφων με ευθύνη του ΕΦΚΑ. 

H  Συντονιστική  Επιτροπή έλαβε υπόψη της την εισήγηση τουΣυμβούλου του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, επί των θεμάτων αυτών, η οποία έχει ως εξής : 

«Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑΕΠ
Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ιδρύθηκε με τα άρθρα 74 επ. του ν.4387/2016 και σ’αυτό έχουν ενταχθεί ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ) και ο Τομέας Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ).
Διατηρεί δύο Κλάδους:
Α) Επικουρική ασφάλιση: Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 97 του ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν όλους τους δικηγόρους της χώρας και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 7% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 7% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά: α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 41,02 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 45,50 ευρώ

Β) Πρόνοια (μόνο δικηγόροι Αθηνών) Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν μόνο δικηγόρους Αθηνών και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 4% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά: α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 23,44 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 26,00 ευρώ


ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Λόγω καθυστέρησηςπου οφείλεται σε υπαιτιότητα της Πολιτείας (ΕΤΕΑΕΠ και Υπουργείο Εργασίας) δεν έχουν καταλογισθεί οι εισφορές 2017 και 2018 και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, τα αναδρομικά που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018 και έχουν εκκαθαριστεί, θα επιβληθούν σε 36 δόσεις.
Αναλυτικά η επιβάρυνση: 
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (586,08) 41,02 23,44 64,46
2019  (650) 45,50 26,00 71,50
ΑΥΞΗΣΗ +4,48 +2,56 +7,04
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου 2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου2021

+ 27,35

+15,63

+42,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ (45,50+27,35)
72,80 (26+15,63)
41,63
114,43
Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι (πλην Αθηνών) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 72,80 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική), οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 114,43 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική).
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (410,26)
Ή 586,08 Χ 70%
28,71
16,41
45,12
2019 (455,00)
Ή 650 Χ 70%
31,85
18,20
50,05
ΑΥΞΗΣΗ +3,14 +1,79 +4,93
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου 2021

+ 19,15

+10,94

+30,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ (31,85+19,15)
51,00 (26+15,63)
29,14
80,14

Συμπερασματικά οι μεν δικηγόροι πλην Αθηνών (πενταετίας) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 51 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 80,14 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμίζουμε πως η έκπτωση αυτή της πρώτης πενταετίας αποτελεί ασφαλιστική οφειλή για τον ΝΈΟ ασφαλισμένο που  εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης (παρ. 3 άρθρου 39Α ν.4387/16) .

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟ Ν.4387/2016 ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ανατρέχοντας στην Ανακοίνωση του ΤΑΝ για το 2016 θα δούμε ότι η εισφορά των παλαιών ασφαλισμένων ανερχόταν στα 578,40, ενώ των νέων ασφαλισμένων κυμαινόταν ανάλογα την Ασφαλιστική Κατηγορία από 499,20 έως 727,80. Επιπλέον αυτών υπήρχε πόρος ΤΕΑΔ επί της προεισπράξεως, ο οποίος δεν αφαιρείτο καν από την ετήσια εισφορά.
Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 41,02 Χ 12 = 492,24 και από 1.2.19 45,50 Χ 12 = 546 ευρώ, ήτοι κατώτερη από παλιά (χωρίς να συνυπολογίζονται όσα καταβάλαμε με τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών).
Αντίστοιχα στο ΤΠΔΑ η εισφορά παλαιού ασφαλισμένου ήταν 366,12 ενώ νέου ασφαλισμένου μεταξύ 409,32 και 484,21. Επιπλέον υπήρχε εισφορά επί γραμματίων προείσπραξης μεταξύ 37,49 έως 85,68.
Αντ’αυτών η ετήσια εισφορά σήμερα είναι 23,44 Χ 12 = 281,28 και από 1.2.19 26 Χ 12 = 312 ευρώ,ήτοι κατώτερη από παλιά.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ
Με δεδομένο ότι οι έμμισθοι δικηγόροι έχουν καταβάλει από 1.1.2017 και καταβάλουν εισφορά επικουρικής και πρόνοιας, δεν επιβαρύνονται με ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ.  Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «3) Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό παρακρατείται μία φορά. Για παράδειγμα σε περίπτωση έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος διατηρεί και δικό του γραφείο, θα καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού, με επιμερισμό μεταξύ εντολέα και δικηγόρου,».
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ Τ.Π.Υ.
Με δεδομένο ότι οι απασχολούμενοι με Τ.Π.Υ. έχουν καταβάλει από 1.1.2017 και καταβάλουν εισφορά επικουρικής και πρόνοιας, δεν επιβαρύνονται με ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ.  Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «Δ. Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) θα καταβάλλονται από 1-1-2019 οι παρακάτω εισφορές: για τους µηχανικούς και υγειονομικούς, ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.».
Σημαντικά  λάθη κατά την πρώτη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων και που εντοπίζονται:
Τα λάθη εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες: α) Το σύνολο από μια πρώτη επισκόπηση των εμμίσθων ασφαλισμένων λαμβάνει παρανόμως ειδοποιητήριο β) Πολλοί συνάδελφοι εκτός Αθηνών, εμφαίνονται ως Δικηγόροι Αθηνών και τους επιβάλλεται εισφορά πρόνοιας γ) Το ειδοποιητήριο δεν εξάγεται. δ) Δεν αναγράφεται αρμόδια Υπηρεσία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνα για να απευθυνθούν  οι ασφαλισμένοι.
Η έκδοση πολλαπλών ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ και ΕΦΚΑ προσθέτει γραφειοκρατία, ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους, ενώ δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός εισφορών από τα γραμμάτια. Η δικαιολογία που δίδεται ότι είναι διαφορετικοί φορείς δεν ευσταθεί, καθόσον και στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ εισπράττεται εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγεία σε είδος). 

Β. AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά τη διαδικασία ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας των συναδέλφων, παρουσιάστηκαν εκατοντάδες φαινόμενα ασφαλισμένων που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας υγειονομικής περίθαλψης (άρθρα 22 και 23 ν.4529/2018 και εγκύκλιος Φ. 40021 / οικ.9491/737/28.2.19 Υπουργείου Εργασίας), βρέθηκαν ανασφάλιστοι αυτοί οι ίδιοι ή/και τα έμμεσα μέλη τους.
Ήδη για το θέμα υπάρχουν παρεμβάσεις και επιστολές του Προέδρου της Ολομέλειας προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ
Συνάδελφοί μας που χρήζουν άμεσης υγειονομικής περίθαλψης (μεταμοσχευθέντες, νοσηλευόμενοι κλπ.) ευρίσκονται χωρίς λόγο και αιτία άνευ ασφαλιστικής ικανότητας.
Επίσης χιλιάδες έμμεσα μέλη έχουν εξαφανιστεί από το σύστημα.
Επιπλέον αποκαλύφθηκε και βεβαιώθηκε από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ λάθος των συστημάτων της ΗΔΙΚΑ,σύμφωνα με το οποίο δεν ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων με μηδενική 2η εκκαθάριση».


Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

Α. Για το θέμα των εισφορών ΕΤΕΑΕΠ
1. Να ζητήσει άμεσα συνάντηση με την Υπουργό και το Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ για το ζήτημα των εισφορών ΕΤΕΑΕΠ.
2. Να αναδειχθεί το εν λόγω θέμα στην επικείμενη συνέντευξη τύπου της 19.3.2019, με τους λοιπούς Επιστημονικούς Φορείς.
3. Να ζητηθεί άμεση διόρθωση των λαθών και χορήγηση ικανής προθεσμίας για την πληρωμή των εισφορών, παρατεινούμενης της υπάρχουσας προθεσμίας (29.3.2019) τουλάχιστον μέχρι τέλους Απριλίου 2019.
4. Να αυξηθούνοιδόσεις καταβολής των αναδρομικώς οφειλομένων εισφορών.

Β. Για το ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας

1.       Να αποδοθεί άμεσα ασφαλιστική ικανότητα σε όλους τους δικηγόρους, μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί.
2.       Να μην αφαιρείται η ασφαλιστική ικανότητα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και πρόσκληση για ρύθμιση τυχόν εκκρεμοτήτων.
3.       Να δημιουργηθεί  πλατφόρμα για την ηλεκτρονική απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας, με δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολογητικών από ασφαλισμένους. Η πλατφόρμα να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με αυτές των εισφορών μη μισθωτών και ΑΠΔ ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
4.       Να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό (μονίμους και ωφελούμενους ΟΑΕΔ) οι μονάδες που εξυπηρετούν δικηγόρους για την οριστική διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών ζητημάτων.
5. Να τροποποιηθεί άμεσα ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ με διατήρηση των Οργανικών Μονάδων που εξυπηρετούν Δικηγόρους (ΤΑΝ, ΤΥΔΑ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ, ΤΥΔΘ).


18-3-2019
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6-3-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΔΕ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6-3-2019
Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

28-2-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

22-2-2019
Σημαντικές διατάξεις στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

20-2-2019
YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

29-1-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

25-1-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

15-1-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
14-10-2019
Αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (Άρτα 11-12/10/2019)
10-10-2019
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ 11-10-2019
8-10-2019
Ενημερωτική συνάντηση στο Κιλκίς για τη Διαμεσολάβηση από ΔΣ Κιλκίς και ΙΝΚΑΔΙΓ
4-10-2019
ΣτΕ: αντισυνταγματικός ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016)
4-10-2019
Δοκιμασία επάρκειας Οκτωβρίου 2019 - Προθεσμίες, οδηγίες και δηλώσεις
4-10-2019
Δημοσιεύθηκε η νέα προκήρυξη για τον διαγωνισμό της ΕΣΔι (ΚΣΤ)
4-10-2019
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Διαμεσολάβηση
24-9-2019
Υπηρεσία Πρωτοδικών Οκτωβρίου 2019