Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16-3-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Αριθμός Πράξης 82/2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη του:
1) Το άρθρο τρίτο της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 18176/15.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, (ΦΕΚ Β΄ 864/15.03.2020), για την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020.

2) Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Α΄ 55)».

3) Τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή και το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών παρατηρείται καθημερινά μεγάλος συνωστισμός πολιτών, δεδομένης και της στενότητας αυτού λόγω της ιδιαιτερότητας του καταστήματος, το οποίο λειτουργεί σε μισθωμένο 3ο όροφο οικοδομής.

4) Τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών.

Μετά από προηγηθείσα συζήτηση με την Προϊσταμένη της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών Κυριακή Ιακωβίδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής έως και τις 27.3.2020

Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:
1)  Όλες οι δίκες του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών μέτρων.
2) Η διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων.
3) Η κατάθεση δηλώσεων τρίτου.
4) Η κατάθεση ενδίκων μέσων.
5) Η κατάθεση δικογράφων και διαταγών πληρωμής.
6) Η κατάθεση αιτήσεως και συζητήσεως προσημείωσης.
7) Η χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων.
8) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.
9) Η κατάθεση αίτησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού /βεβαίωσης κλπ και παραλαβή αυτών που έχουν ήδη κατατεθεί.
10) Η διενέργεια αποδοχών και αποποιήσεων.
11) αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας.
12) οι προδικαστικοί του Ν. 3869/2010, οι οποίοι θα προσδιορισθούν εκ νέου από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, μετά την αναστολή των μέτρων.

Β) Εξαιρούνται από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τρίτο παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 18176/15.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, (ΦΕΚ Β΄ 864/15.03.2020),
α) η δημοσίευση αποφάσεων
β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως και τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.

Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών θα λειτουργεί από 10.00 π.μ. έως και 12.00 μ. Για οποιαδήποτε πληροφορία θα απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2382020998

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου: 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας (Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών) και 2) να αποστείλει αντίγραφο αυτής με τη μέθοδο της τηλεομοιοτυπίας (FAX) άλλως με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) με συνημμένο το περιεχόμενο της παρούσας πράξης σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής και 2) στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (Γιαννιτσών), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών και να προβούν στις σχετικές ενέργειες.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα, την 16.03.2020.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

16-3-2020
ΝΕΑ ΚΥΑ (ΦΕΚ 864/Β/15-3-2020) ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ 27-03-2020

14-3-2020
Ν. 4673/2020 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΑΔ

14-3-2020
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΊΟΥ COVID-19

13-3-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

13-3-2020
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

13-3-2020
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΑ

13-3-2020
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

13-3-2020
ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΠΛΗΜ (16-3) & ΤΡΙΜΠΛΗΜ (18-3)

13-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
15-7-2020
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΡ. 209 επ. ΚΠΟΛΔ ΣΤΙΣ 21-7-2020 & 28-7-2020
14-7-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1ο, 2ο & 3ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020
13-7-2020
49/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 14-07-2020
13-7-2020
ΕΤΕΑΕΠ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ
8-7-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-07.07.2020
7-7-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ"
6-7-2020
46/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 07-07-2020
6-7-2020
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣΓ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ TV ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ