Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3-7-2018
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
 ΑΡΙΘΜΟΣ: 6 / 2018

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σουλτάνα Κρυστάλλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Στέλλα Νακοπούλου πρωτοδίκη, Ελισάβετ Λαφάρα, πρωτοδίκη -εισηγήτρια, Νικόλαο Κατσικέα και Αγγελική Καρακατσάνη, πρωτοδίκες.-
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Πρωτοδικείου στις  17-5-2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13.00΄μ.μ., με την παρουσία του Εισαγγελέα πρωτοδικών Γιαννιτσών, Νικολάου Καραμολέγκου και του προϊσταμένου διεύθυνσης Γεωργίου Ναθαναήλ ως γραμματέα, για να διασκεφτεί και να αποφασίσει για την παρακάτω πρόταση του Εισαγγελέα, η οποία αφορά τον καθορισμό των τμημάτων του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών για τις θερινές δικαστικές διακοπές του έτους 2018, η οποία έχει ως εξής: 

Αριθμός :1 / 2018

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 27§3 του Ν.1756/1988 ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 6§5 Ν.1868/1989, οι δικαστικές διακοπές αρχίζουν από την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Κατά το διάστημα αυτό η υπηρεσία στα δικαστήρια (Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία) διεξάγεται από τμήματα διακοπών, στα οποία υπηρετεί μέρος των Πρωτοδικών και Ειρηνοδικών. Θα δικάζονται δε από αυτές, εκτός των εξαιρουμένων από τις διακοπές υποθέσεων, οι εμπορικές ποινικές κ.τ.λ. και οι αστικές υποθέσεις που θα κηρυχθούν κατεπείγουσες. 
Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27§3 Ν. 1756/1988 ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 6§5 Ν. 1868/1989 και ισχύουν, όπως η Ολομέλεια του Δικαστηρίου τούτου αποφασίσει για τον καθορισμό των τμημάτων διακοπών. 

                                                   Φ.1
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω, όπως κατά το 2018, καταρτισθούν τα κάτωθι τμήματα διακοπών:

Α.ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: 
Κατά το από 1-7-2018 και εφεξής μέχρι 15-9-2018 χρονικό διάστημα να ορισθούν τέσσερα (4) τμήματα διακοπών αρχόμενα το πρώτο από 1-7-2018 έως και 22-7-2018, το  δεύτερο από 23-7-2018 έως και 10-8-2018, το τρίτο από 11-8-2018 ως και 28-8-2018 και το τέταρτο από 29-8-2018 ως και 15-9-2018.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

Στο πρώτο τμήμα (από 1-7-2018 έως και 22-7-2018): Θα υπηρετήσουν οι κ.κ. Σουλτάνα Κρυστάλλη Πρόεδρος Πρωτοδικών και Αγγελική Καρακατσάνη Πρωτοδίκης και ο υπηρετών Ειρηνοδίκης. 

Στο δεύτερο τμήμα (από 23-7-2018 έως και 10-8-2018): Θα υπηρετήσουν οι: κ.κ. Ελισάβετ Λαφάρα, Νικόλαος Κατσικέας και Αγγελική Καρακατσάνη, Πρωτοδίκες και ο υπηρετών Ειρηνοδίκης. 
Αποτελείται από δύο -2- υποτμήματα ως εξής: Το 1° από 23-7-2018 μέχρι 25-7-2018, στο οποίο θα υπηρετήσουν οι κ.κ. Ελισάβετ Λαφάρα και Αγγελική Καρακατσάνη, Πρωτοδίκες, καθώς και ο υπηρετών Ειρηνοδίκης και το 2° από 26-7-2018 μέχρι και 10-8-2018 στο οποίο θα υπηρετήσουν οι κ.κ. Ελισάβετ Λαφάρα και Νικόλαος Κατσικέας, Πρωτοδίκες, καθώς και ο υπηρετών Ειρηνοδίκης.

Στο τρίτο τμήμα (από 11-8-2018 έως και 28-8-2018): Θα υπηρετήσουν οι κ.κ Στέλλα Νακοπούλου, Ελισάβετ Λαφάρα, Νικόλαος Κατσικέας και Αγγελική Καρακατσάνη, πρωτοδίκες, σύμφωνα με την υπηρεσία που θα διαμορφωθεί.  Αποτελείται από τρία -3- υποτμήματα, ως εξής: Το 1° από 11-8 μέχρι 13-8-2018, το 2° από 14-8 μέχρι και 24-8-2018 και το 3οαπό 25-8 ως και 28-8-2018. Συγκεκριμένα, στο 1ουποτμήμα θα υπηρετήσουν οι Ελισάβετ Λαφάρα και Νικόλαος Κατσικέας, Πρωτοδίκες, στο 2ουποτμήμα οι Στέλλα Νακοπούλου και Ελισάβετ Λαφάρα, Πρωτοδίκες και στο 3ουποτμήμα οι Στέλλα Νακοπούλου και Αγγελική Καρακατσάνη, πρωτοδίκες, καθώς και ο υπηρετών Ειρηνοδίκης.

Στο τέταρτο τμήμα(από 29-8-2018 έως και 15-9-2018). Θα υπηρετήσουν οι δικαστές Στέλλα Νακοπούλου, Νικόλαος Κατσικέας και Αγγελική Καρακατσάνη, πρωτοδίκες, σύμφωνα με την υπηρεσία που θα διαμορφωθεί.  Αποτελείται από δύο -2- υποτμήματα, ως εξής: Το 1° από 29-8 μέχρι και 1-9-2018 και το 2° από 2-9 μέχρι και 15-9-2018. Συγκεκριμένα, στο 1ουποτμήμα θα υπηρετήσουν οιΣτέλλα Νακοπούλου καιΑγγελική Καρακατσάνη, Πρωτοδίκες και στο 2ουποτμήμα οι Στέλλα Νακοπούλου καιΝικόλαος Κατσικέας,Πρωτοδίκες, καθώς και ο υπηρετών Ειρηνοδίκης.

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: Κατά το από 1-7-2018 μέχρι 15-9-2018 χρονικό διάστημα θα ορισθούν πέντε (5) τμήματα διακοπών και ειδικότερα οι Ειρηνοδίκες Γιαννιτσών θα υπηρετήσουν στα τμήματα ως εξής : 
1.  από  1-7-2018    έως  15-7-2018     κ. Μαρία  Δημητρίου
2. από 16-7-2018    έως  31-7-2018     κ. Χρυσούλα  Γκολέμη
3. από   1-8-2018    έως  15-8-2018     κ. Ηλίας Παπαδόπουλος
4. από 16-8-2018    έως  31-8-2018     κ. Λάζαρος Καψάλης
5. από   1-9-2018    έως  15-9-2018     κ. Ηλίας Μόσχου

ΝΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΟΙ: 
Για το Α’ τμήμα διακοπών : 
Τρίτη 03-07-18: Πολιτικές υποθέσεις
Δευτέρα 09-07-18: Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Τετάρτη 11-07-18: Τριμελές Πλημμελειοδικείο και
Τρίτη 07-08-18 Ασφαλιστικά Μέτρα (τα εξαιρετικώς επείγοντα).

Για το Β’ τμήμα διακοπών : 
Τρίτη 04-09-18: Πολιτικές υποθέσεις
Δευτέρα 10-09-18: Μονομελές Πλημμελειοδικείο 
Τετάρτη 12-09-18: Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Χρέη Ανακρίτριας:
Στο διάστημα όπου δεν υπηρετεί η Τακτική Ανακρίτρια Αγγελική Καρακατσάνη, αυτή αντικαθίσταται από τον έτερο υπηρετούντα νεότερο Πρωτοδίκη.
                                                                    Φ.2

- Συναινετικές προσημειώσεις θα εκδικάζονται κάθε Πέμπτη του Ιουλίου, καθώς και στις: 9-8-2018 , 23-8-2018, 6-9-2018 και 13-9-2018 (ώρες 11:00 μέχρι 13:00).
- Δεν εκδίδονται διαταγές πληρωμής από 01-8-2018 έως 31-8-2018
- Επί εξαιρετικώς επειγουσών υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, δικάσιμος ορίζεται η Τρίτη, 7-8-2018 και ώρα 10:00΄.
- Όσον αφορά στα τμήματα διακοπών οι υπηρεσίες των Εισαγγελικών Λειτουργών καθορίζονται με ιδιαίτερη πράξη από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Για το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών:
10-7-2018:   ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ  – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
31-7-2018: ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    
23-8-2018:     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
06-9-2018:     ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ                                                                                  

Γιαννιτσά, 15-5-2018
Ο Προϊστάμενος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Γιαννιτσών
Νικόλαος Καραμολέγκος


 Αφού αναπτύχθηκε και προφορικά η παραπάνω πρόταση, από τον εισαγγελέα, κατόπιν αυτός αποχώρησε.

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Το Δικαστήριο αυτό, αφού συνήλθε νόμιμα σε συμβούλιο και σε ολομέλεια, κρίνει ότι για τη συγκρότηση των τμημάτων, προκειμένου να εκδικασθούν οι πολιτικές υποθέσεις που δεν εξαιρούνται, καθώς και οι ποινικές, στις δικασίμους των τμημάτων, όπως και για τους Δικαστές που πρέπει να οριστούν για την υπηρεσία σε κάθε τμήμα, πρέπει να γίνει δεκτή, εν μέρει, η ανωτέρω εισαγγελική πρόταση , όσον αφορά τα προτεινόμενα τμήματα διακοπών, ορισθούν δε τα τμήματα διακοπών του δικαστηρίου, ως εξής:

Α΄ Τμήμα : Από 1 Ιουλίου 2018 μέχρι και τις 22Ιουλίου 2018.

Β΄Τμήμα: Από τις 23Ιουλίου 2018 μέχρι και τις 10Αυγούστου 2018.
Διαιρείται σε δύο -2- υποτμήματα, ως εξής: Από 23 μέχρι και 25 Ιουλίου 2018 και από 26 Ιουλίου μέχρι και 10 Αυγούστου 2018.

Γ΄Τμήμα: Από τις 10Αυγούστου 2018 μέχρι και 28Αυγούστου 2018.
Διαιρείται σε τρία -3- υποτμήματα, ως εξής: Το 1ουποτμήμα από10 μέχρι και 13Αυγούστου 2018, το 2ουποτμήμα από14 ως και 24 Αυγούστου και το 3ουποτμήμααπό 25Αυγούστου μέχρι και 28 Αυγούστου 2018.

Δ΄Τμήμα: Από τις 29Αυγούστου 2018 μέχρι και 15Σεπτεμβρίου 2018.
Διαιρείται σε δύο -2- υποτμήματα, ως εξής: Από 29Αυγούστου μέχρι και 1Σεπτεμβρίου 2018 και από 2 έως και 15Σεπτεμβρίου 2018.

Στα παραπάνω τμήματα και υποτμήματα αυτών, θα υπηρετήσουν οι δικαστές, ως ακολούθως και σύμφωνα με την αναλυτική υπηρεσία που θα εκδοθεί:

Στο πρώτο τμήμα (από 1-7-2018 έως και 22-7-2018): Οικ.κ. Σουλτάνα Κρυστάλλη Πρόεδρος Πρωτοδικών και Αγγελική Καρακατσάνη Πρωτοδίκης, καθώς και οι Ειρηνοδίκες Μαρία Δημητρίου (από 1 ως και 15-7-2018) και Χρυσούλα Γκολέμη (από 16 ως και 22-7-2018).
Τα καθήκοντα της ανακρίτριας κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη τακτική Ανακρίτρια Αγγελική Καρακατσάνη.

Στο δεύτερο τμήμα (από 23-7-2018 έως και 10-8-2018) και τα δύο (2) υποτμήματά του:
Οι κ.κ. Ελισάβετ Λαφάρα, Νικόλαος Κατσικέας και Αγγελική Καρακατσάνη, Πρωτοδίκες και ο υπηρετών Ειρηνοδίκης. 

                                                                             Φ.3
Ειδικότερα:
Α. Στο 1° υποτμήμα από 23-7 μέχρι 25-7-2018, οικ.κ. Ελισάβετ Λαφάρα και Αγγελική Καρακατσάνη, Πρωτοδίκες, καθώς και η ΕιρηνοδίκηςΧρυσούλα Γκολέμη (μέχρι 25-7-2018).
Τα καθήκοντα της ανακρίτριας, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη τακτική Ανακρίτρια Αγγελική Καρακατσάνη.

Β. Στο 2° υποτμήμααπό 26-7 μέχρι και 10-8-2018 οικ.κ. Ελισάβετ Λαφάρα και Νικόλαος Κατσικέας, Πρωτοδίκες, καθώς και οι ΕιρηνοδίκεςΧρυσούλα Γκολέμη (από 26-7-2018 μέχρι 31-7-2018) και ο Ηλίας Παπαδόπουλος (από 1-8-2018 ως και 10-8-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείο νεότερος Πρωτοδίκης και δη ο Νικόλαος Κατσικέας ως αντικαταστάτης της τακτικής ΑνακρίτριαςΑγγελικής Καρακατσάνη.

Στο τρίτο τμήμα (από 11-8-2018 έως και 28-8-2018) και τα τρία (3) υποτμήματά του:Οικ.κΣτέλλα Νακοπούλου, Ελισάβετ Λαφάρα, Νικόλαος Κατσικέας και Αγγελική Καρακατσάνη, πρωτοδίκεςκαι ο υπηρετών Ειρηνοδίκης.

Ειδικότερα:
Α. Στο 1° υποτμήμααπό 11-8 μέχρι και13-8-2018 οι κ.κ.Ελισάβετ Λαφάρα και Νικόλαος Κατσικέας,πρωτοδίκεςκαι ο Ειρηνοδίκης Ηλίας Παπαδόπουλος (από 11 ως και 13-8-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείο νεότερος Πρωτοδίκης και δη ο Νικόλαος Κατσικέας ως αντικαταστάτης της τακτικής ΑνακρίτριαςΑγγελικής Καρακατσάνη.

Β. Στο 2° υποτμήμα από 14-8 μέχρι και24-8-2018 οι κ.κ.Στέλλα Νακοπούλου καιΕλισάβετ Λαφάρα,πρωτοδίκεςκαι οι Ειρηνοδίκες Ηλίας Παπαδόπουλος (από 14 ως και 15-8-2018) και Λάζαρος Καψάλης (από 16 ως και 24-8-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη νεότερη Πρωτοδίκης και δη η Ελισάβετ Λαφάρα ως αντικαταστάτρια της τακτικής ΑνακρίτριαςΑγγελικής Καρακατσάνη.

Γ. Στο 3° υποτμήμα από 25-8 μέχρι και28-8-2018 οι κ.κ.Στέλλα Νακοπούλου και Αγγελική Καρακατσάνη,πρωτοδίκεςκαι ο Ειρηνοδίκης Λάζαρος Καψάλης (από 25 ως και 28-8-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη τακτική Ανακρίτρια Αγγελική Καρακατσάνη.

Στο τέταρτο τμήμα (από 29-8-2018 έως και 15-9-2018) και τα δύο (2) υποτμήματά του:Οικ.κΣτέλλα Νακοπούλου, Νικόλαος Κατσικέας και Αγγελική Καρακατσάνη, πρωτοδίκεςκαι ο υπηρετών Ειρηνοδίκης.

Ειδικότερα:
Α. Στο 1° υποτμήμααπό 29-8 μέχρι και1-9-2018 οι κ.κ.Στέλλα Νακοπούλου και Αγγελική Καρακατσάνη,πρωτοδίκεςκαι οιΕιρηνοδίκες Λάζαρος Καψάλης (από 29 ως και 31-8-2018) και Ηλίας Μόσχου (την 1-9-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη τακτική Ανακρίτρια Αγγελική Καρακατσάνη.

Β. Στο 2° υποτμήμα από 2-9 μέχρι και15-9-2018 οι κ.κ.Στέλλα Νακοπούλου καιΝικόλαος Κατσικέας,πρωτοδίκεςκαι ο Ειρηνοδίκης Ηλίας Μόσχου (από 2 ως και 15-9-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείο νεότερος Πρωτοδίκης και δη ο Νικόλαος Κατσικέας ως αντικαταστάτης της τακτικής ΑνακρίτριαςΑγγελικής Καρακατσάνη.

Οι Πολιτικές και ποινικές δικάσιμοι των θερινών τμημάτων ορίζονται ως εξής:

Για το Α’ τμήμα διακοπών : 
Τρίτη 03-07-2018: Πολιτικές υποθέσεις
Δευτέρα 09-07-2018: Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Τετάρτη 11-07-2018: Τριμελές Πλημμελειοδικείο 

Για το Β’’ τμήμα διακοπών : 
Τρίτη 07-08-2018 Ασφαλιστικά Μέτρα (τα εξαιρετικώς επείγοντα)

Για το Δ’ τμήμα διακοπών : 
Τρίτη 04-09-2018: Πολιτικές υποθέσεις
Δευτέρα 10-09-2018: Μονομελές Πλημμελειοδικείο 
Τετάρτη 12-09-2018: Τριμελές Πλημμελειοδικείο 

                                                                            Φ.4

Οι δικαστές που δεν θα μετέχουν στα αντίστοιχα τμήματα, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι στη διάθεση της υπηρεσίας για την αναπλήρωση των τυχόν κωλυομένων δικαστών, κατά περίπτωση.

Συναινετικές Προσημειώσεις θα εκδικάζονται τις ακόλουθες Πέμπτες του μηνός Ιουλίου 2018, από 11.00΄π.μ. έως 13.00΄μ.μ.,
ήτοι την 12η, 19η και 26η του μήνα, στις 09 και 23 μηνός Αυγούστου και στις 06 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018,επίσης ημέρα Πέμπτη από 11:00΄έως 13:00΄.

Από 1 έως και 31-8-2018, δεν θα εκδίδονται διαταγές πληρωμής.

Πτωχευτική Διαδικασία
Συνελεύσεις πιστωτών επί πτωχευτικών υποθέσεων, δεν θα ορισθούν στο διάστημα των δικαστικών διακοπών. Εισηγητής-τρια πτωχεύσεων όταν δεν θα υπηρετεί ο διορισμένος εισηγητής-πρωτοδίκης Νικόλαος Κατσικέας, θα αντικαθίσταται από την νεώτερη πρωτοδίκη που θα υπηρετεί στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι δικάσιμοι του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών και οι υπηρεσίες των κ.κ. Ειρηνοδικών κατά το διάστημα των θερινών διακοπών, καθορίζονται αναλυτικά στην με αρ. 30 / 2018,  ήδη εκδοθείσα πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να οριστούν όσα αναφέρονται στο διατακτικό,-
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αφού μελέτησε και τις διατάξεις του νόμου.
ΔΕΧΕΤΑΙΕΝ ΜΕΡΕΙ , την εισαγγελική πρόταση.
Ορίζει τα τμήματα διακοπών του έτους 2018, και τους υπηρετούντες σε αυτά, αντίστοιχα δικαστές, ως εξής:

Α. –Για το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών:

Α΄ Τμήμα : Από 01 Ιουλίου 2018 μέχρι και τις 22Ιουλίου 2018.

Β΄Τμήμα: Από τις 23Ιουλίου 2018 μέχρι και 10Αυγούστου 2018.Διαιρείται σε δύο -2- υποτμήματα, ως εξής: Το 1ο από 23 μέχρι και 25 Ιουλίου 2018 και το 2οαπό 26 Ιουλίου μέχρι και 10 Αυγούστου 2018.

Γ΄Τμήμα: Από τις 10Αυγούστου 2018 μέχρι και 28Αυγούστου 2018.Διαιρείται σε τρία -3- υποτμήματα, ως εξής: Το 1ουποτμήμα από10 μέχρι και 13Αυγούστου 2018, το 2ουποτμήμα από14 ως και 24 Αυγούστου και το 3ουποτμήμααπό 25Αυγούστου μέχρι και 28 Αυγούστου 2018.

Δ΄Τμήμα: Από τις 29Αυγούστου 2018 μέχρι και 15Σεπτεμβρίου 2018.Διαιρείται σε δύο -2- υποτμήματα, ως εξής: Από 29Αυγούστου μέχρι και 1Σεπτεμβρίου 2018 και από 2 έως και 15Σεπτεμβρίου 2018.

Στα παραπάνω τμήματα και υποτμήματα αυτών, θα υπηρετήσουν οι δικαστές, ως ακολούθως:

Στο πρώτο τμήμα (από 1-7-2018 έως και 22-7-2018): Οικ.κ. Σουλτάνα Κρυστάλλη Πρόεδρος Πρωτοδικών και Αγγελική Καρακατσάνη Πρωτοδίκης, καθώς και οι Ειρηνοδίκες Μαρία Δημητρίου (από 1 ως και 15-7-2018) και Χρυσούλα Γκολέμη (από 16 ως και 22-7-2018).
Τα καθήκοντα της ανακρίτριας κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη τακτική Ανακρίτρια Αγγελική Καρακατσάνη.

Στο δεύτερο τμήμα (από 23-7-2018 έως και 10-8-2018) και τα δύο (2) υποτμήματά του:
Οι κ.κ. Ελισάβετ Λαφάρα, Νικόλαος Κατσικέας και Αγγελική Καρακατσάνη, Πρωτοδίκες και ο υπηρετών Ειρηνοδίκης. 

Ειδικότερα:
Α. Στο 1° υποτμήμααπό 23-7 μέχρι 25-7-2018, οικ.κ. Ελισάβετ Λαφάρα και Αγγελική Καρακατσάνη, Πρωτοδίκες, καθώς και η ΕιρηνοδίκηςΧρυσούλα Γκολέμη (μέχρι 25-7-2018).
Τα καθήκοντα της ανακρίτριας, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη τακτική Ανακρίτρια Αγγελική Καρακατσάνη.

                                                                         Φ.5


. Στο 2° υποτμήμα από 26-7 μέχρι και 10-8-2018 οικ.κ. Ελισάβετ Λαφάρα και Νικόλαος Κατσικέας, Πρωτοδίκες, καθώς και οι ΕιρηνοδίκεςΧρυσούλα Γκολέμη (από 26-7-2018 μέχρι 31-7-2018) και ο Ηλίας Παπαδόπουλος (από 1-8-2018 ως και 10-8-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείο νεότερος Πρωτοδίκης και δη ο Νικόλαος Κατσικέας ως αντικαταστάτης της τακτικής ΑνακρίτριαςΑγγελικής Καρακατσάνη.

Στο τρίτο τμήμα (από 11-8-2018 έως και 28-8-2018) και τα τρία (3) υποτμήματά του:Οικ.κΣτέλλα Νακοπούλου, Ελισάβετ Λαφάρα, Νικόλαος Κατσικέας και Αγγελική Καρακατσάνη, πρωτοδίκεςκαι ο υπηρετών Ειρηνοδίκης.

Ειδικότερα:
Α. Στο 1° υποτμήμααπό 11-8 μέχρι και13-8-2018 οι κ.κ.Ελισάβετ Λαφάρα και Νικόλαος Κατσικέας,πρωτοδίκεςκαι ο Ειρηνοδίκης Ηλίας Παπαδόπουλος (από 11 ως και 13-8-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείο νεότερος Πρωτοδίκης και δη ο Νικόλαος Κατσικέας ως αντικαταστάτης της τακτικής ΑνακρίτριαςΑγγελικής Καρακατσάνη.

Β. Στο 2° υποτμήμα από 14-8 μέχρι και24-8-2018 οι κ.κ.Στέλλα Νακοπούλου καιΕλισάβετ Λαφάρα,πρωτοδίκεςκαι οι Ειρηνοδίκες Ηλίας Παπαδόπουλος (από 14 ως και 15-8-2018) και Λάζαρος Καψάλης (από 16 ως και 24-8-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη νεότερη Πρωτοδίκης και δη η Ελισάβετ Λαφάρα ως αντικαταστάτρια της τακτικής ΑνακρίτριαςΑγγελικής Καρακατσάνη.

Γ. Στο 3° υποτμήμα από 25-8 μέχρι και28-8-2018 οι κ.κ.Στέλλα Νακοπούλου και Αγγελική Καρακατσάνη,πρωτοδίκεςκαι ο Ειρηνοδίκης Λάζαρος Καψάλης (από 25 ως και 28-8-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη τακτική Ανακρίτρια Αγγελική Καρακατσάνη.

Στο τέταρτο τμήμα (από 29-8-2018 έως και 15-9-2018) και τα δύο (2) υποτμήματά του:Οικ.κΣτέλλα Νακοπούλου, Νικόλαος Κατσικέας και Αγγελική Καρακατσάνη, πρωτοδίκες και ο υπηρετών Ειρηνοδίκης.

Ειδικότερα:
Α. Στο 1° υποτμήμα από 29-8 μέχρι και 1-9-2018 οι κ.κ.Στέλλα Νακοπούλου και Αγγελική Καρακατσάνη,πρωτοδίκεςκαι οιΕιρηνοδίκες Λάζαρος Καψάλης (από 29 ως και 31-8-2018) και Ηλίας Μόσχου (την 1-9-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείη τακτική Ανακρίτρια Αγγελική Καρακατσάνη.

Β. Στο 2° υποτμήμα από 2-9 μέχρι και15-9-2018 οι κ.κ.Στέλλα Νακοπούλου καιΝικόλαος Κατσικέας,πρωτοδίκεςκαι ο Ειρηνοδίκης Ηλίας Μόσχου (από 2 ως και 15-9-2018).
Τα καθήκοντα του ανακριτή, κατά το διάστημα αυτό θα τα ασκείο νεότερος Πρωτοδίκης και δη ο Νικόλαος Κατσικέας ως αντικαταστάτης της τακτικής ΑνακρίτριαςΑγγελικής Καρακατσάνη.

Οι Πολιτικές και ποινικές δικάσιμοι των θερινών τμημάτων του Πρωτοδικείου, ορίζονται ως εξής:

Για το Α’ τμήμα διακοπών : 
Τρίτη 03-07-18: Πολιτικές υποθέσεις
Δευτέρα 09-07-18: Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Τετάρτη 11-07-18: Τριμελές Πλημμελειοδικείο 

Για το Β’ τμήμα διακοπών : 
Τρίτη 07-08-18 Ασφαλιστικά Μέτρα (τα εξαιρετικώς επείγοντα)

Για το Δ’ τμήμα διακοπών : 
Τρίτη 04-09-18: Πολιτικές υποθέσεις
Δευτέρα 10-09-18: Μονομελές Πλημμελειοδικείο 
Τετάρτη 12-09-18: Τριμελές Πλημμελειοδικείο 

Οι δικαστές που δεν θα μετέχουν στα αντίστοιχα τμήματα, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι στη διάθεση της υπηρεσίας για την αναπλήρωση των τυχόν κωλυομένων δικαστών, κατά περίπτωση.
Συναινετικές Προσημειώσεις θα εκδικάζονται τις ακόλουθες Πέμπτες του μηνός Ιουλίου 2018, από 11.00΄π.μ. έως 13.00΄μ.μ.,την 12η, 19η και 26η του μήνα, στις 09 και 23 μηνός Αυγούστου και στις 06 μηνός Σεπτεμβρίου 2018,επίσης ημέρα Πέμπτη από 11:00΄έως 13:00΄.
                                                                           Φ.6

Από 1 έως 31-8-2018, δεν θα εκδίδονται διαταγές πληρωμής
Πτωχευτική Διαδικασία
Συνελεύσεις πιστωτών επί πτωχευτικών υποθέσεων, δεν θα ορισθούν στο διάστημα των δικαστικών διακοπών. Εισηγητής-τρια πτωχεύσεων όταν δεν θα υπηρετεί ο διορισμένος εισηγητής-πρωτοδίκης Νικόλαος Κατσικέας , θα αντικαθίσταται από την νεώτερη πρωτοδίκη που θα υπηρετεί στο αντίστοιχο τμήμα.. 

Β.- Οι δικάσιμοι του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών και οι υπηρεσίες των κ.κ. Ειρηνοδικών κατά το διάστημα των θερινών διακοπών, καθορίζονται αναλυτικά στην με αρ. 30 / 2018,  ήδη εκδοθείσα πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Γιαννιτσών, ειδικότερα ως ακολούθως:
Κατά το από 1-7-18 μέχρι και 15-9-2018 χρονικό διάστημα ορίζονται  πέντε -5- τμήματα διακοπών και ειδικότερα οι Ειρηνοδίκες Γιαννιτσών θα υπηρετήσουν στα τμήματα αυτά ως εξής : 
1.  από  1-7-2018    έως  15-7-2018     κ. Μαρία  Δημητρίου
2. από 16-7-2018    έως  31-7-2018     κ. Χρυσούλα  Γκολέμη
3. από   1-8-2018    έως  15-8-2018     κ. Ηλίας Παπαδόπουλος
4. από 16-8-2018    έως  31-8-2018     κ. Λάζαρος Καψάλης
5. από   1-9-2018    έως  15-9-2018     κ. Ηλίας Μόσχου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ και ΕΡΕΥΝΕΣστο τμήμα που είναι ο καθένας Ειρηνοδίκης υπηρεσία.

Οι δικάσιμοι του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, καθορίζονται ως εξής: 
10-7-2018:   ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ  – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
31-7-2018: ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    
23-8-2018:     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  6-9-2018:     ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ                                                                                  

και σε κάθε περίπτωση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας θα υπάρχει συνεννόηση για οτιδήποτε έκτακτο & επείγον θα προκύψει.-
Στη σύνθεση των ορισμένων ως άνω Τριμελών Πλημμελειοδικείων θα συμμετέχουν, αντίστοιχα,  οι κάτωθι Ειρηνοδίκες:

11-7-2018 κ. Μαρία  Δημητρίου 
12-9-2018 κ.  Ηλίας  Μόσχου 

Αποφασίστηκε και έγινε στις  17 Μαΐου 2018 και δημοσιεύθηκε στα Γιαννιτσά στις  22 Μαΐου 2018.-


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
Σουλτάνα Κρυστάλλη Νικόλαος Καραμολέγκος

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

1.- Στέλλα Νακοπούλου 3.- Νικόλαος Κατσικέας

2.- Ελισάβετ Λαφάρα 4.- Αγγελική Καρακατσάνη
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓεώργιος Ναθαναήλ

31-5-2018
YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

31-5-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

11-5-2018
Αποφάσεις Συντονιστικής

7-5-2018
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018

7-5-2018
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΥ 2018

7-5-2018
Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων για το νέο Άρθρο 340 παρ. 1 ΚΠΔ

25-4-2018
YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018

12-4-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3-4-2018
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 16-4-2018 ΕΩΣ 30-4-2018
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
21-1-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, 31-01-2020, ΕΔΕΣΣΑ
14-1-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 15-01-2020
14-1-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 11-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
14-1-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
9-1-2020
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
30-12-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΙΣ 11-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
30-12-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 10-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020