Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5-5-2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΕ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 6.5.2020 ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 05-05-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις επί του άρθρου 33 της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α΄ 90) σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης παράστασης και την παροχή προθεσμίας προσκόμισης εγγράφων νομιμοποίησης και υποβολής του γραμματίου προείσπραξης παρατίθενται από το ΣτΕ και τα διοικητικά δικαστήρια, ως κάτωθι (βλ. σχετική ανάρτηση εδώ: http://www.adjustice.gr ) :

  • Με τα άρθρα δεύτερο και τρίτο της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 ΚΥΑ (Β΄ 1588) επετράπη,από 6.5.2020,η συζήτηση των υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εφόσον έχουν υποβληθεί, ανάλογα με τη φύση της εκδικαζόμενης διαφοράς, δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και 133 παρ. 2 του ν. 2717/1999 (ΚΔΔ, Α΄ 97) περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο και συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους.
  • Προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων, προβλέφθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α΄ 90) η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και υποβολής των ως άνω δηλώσεων.
  • Βάσει των ανωτέρω, οι ως άνω δηλώσεις μπορούν να συνταχθούν και να υποβληθούν στο αρμόδιο δικαστήριο, εναλλακτικά, με τους ακόλουθους δύο τρόπους: α) Σύνταξη έντυπης δήλωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και κατάθεση της δήλωσης αυτήςστην αρμόδια γραμματεία του δικαστηρίου, το αργότερο έως την παραμονή της δικασίμου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα,και β)  ηλεκτρονική σύνταξη της δήλωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr (στην επιλογή «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης») και, εν συνεχεία, αποστολήτου σχετικού αρχείου .pdf που θα εκδοθεί από την ψηφιακή πλατφόρμα, από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του αρμοδίου δικαστηρίου, όπως αυτή παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη της δικασίμου, στις 14:00. Στις ως άνω δηλώσεις αναγράφεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, προκειμένου να τους αποσταλεί από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση.
  • Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1.5.2020 ΠΝΠ: Α) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος. Β) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δικονομικών διατάξεων: α) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, β) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης. Γ) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος. 
Με εκτίμηση

Το ΔΣ


4-5-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ 90/Α/1.5.2020-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

4-5-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02-05-2020

4-5-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

30-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

30-4-2020
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΡΟΣ ΔΣΓ

29-4-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

29-4-2020
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 600 ΕΥΡΩ

28-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 15-05-2020

27-4-2020
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ 28-04-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 05-05-2020
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
18-9-2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
17-9-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-09-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30
16-9-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο Ν. 4722/2020
16-9-2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
16-9-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 18-09-2020
15-9-2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
15-9-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
14-9-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020