Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

19-11-2021
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 19-11-2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί συνάδελφοι έχουν λάβει εγκριτικές αποφάσεις από το πρόγραμμα «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (039ΚΕ), και μας ρωτούν για τα επόμενα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν, ετοιμάσαμε έναν οδηγό με χρηστικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα :

1. Οι συνάδελφοι που έχουν ειδοποιηθεί για την έγκριση της αίτησης τους θα πρέπει να υποβάλλουν στον ανά περιφέρεια ευθύνης εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Τεχνικού Παραρτήματος, με γνήσιο υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIIΙ, με γνήσιο της υπογραφής ή μέσωhttp://www.gov.gr.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) είναι η ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ), Διεύθυνση: Οικισμός Λήδα – Μαρία, Κτίριο Ερμής, 6ο ΧΛΜ Χαριλάου Θέρμης, ΤΚ57001, Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα/FAX: 2310480000/2310480003, e-mail:info@e-kepa.gr Ιστοσελίδα: www. kepa-anem.gr & www.e-kepa.gr).

Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένα τα στοιχεία του Παραρτήματος Χ “ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ” σελ. 58-60 της Πρόσκλησης (συμπληρώνεται στο ΠΣΚΕ).

 

2. Έχει τροποποιηθεί με ΥΑ ο χρόνος υλοποίησης του έργου (άρθρο 8 της Πρόσκλησης) και ισχύουν τα εξής: «Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (έξι) 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης».

Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης του έργου (άρθρο 12 της Πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

 

3. Για να θεωρηθούν επιλέξιμες οι δαπάνες για την αγορά του ψηφιακού εξοπλισμού θα πρέπει να ισχύσουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να ανήκουν στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 σελ. 13 της Πρόσκλησης,

β) να τηρηθούν τα οριζόμενα για τις Δαπάνες στο άρθρο 13 σελ. 21 της Πρόσκλησης (π.χ. ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ούτε τυχόν τόκοι, προμήθειες κλπ., τα επιχορηγούμενα πάγια μέχρι καθαρής αξίας 1.500 ευρώ έκαστο να έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο παγίων σας σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κλπ.),

γ) η καταβολή του χρηματικού αντιτίμου να γίνει με έναν από τους επιλέξιμους τρόπους πληρωμής (παραδοτέα του έργου) που προβλέπονται στις σελ. 49-50 της Πρόσκλησης (λ.χ. χρήση ΜΟΝΟ εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού σε περιπτώσεις πληρωμής με έμβασμα, e-banking, επιταγή κλπ., η πληρωμή με μετρητά επιτρέπεται μόνο για τιμολόγια καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) μέχρι 500 ευρώ κ.α.)

 

4. Πέρα από επιλέξιμες, οι δαπάνες θα πρέπει να κριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και ως εύλογες (άρθρο 13 σελ. 21 της Πρόσκλησης).

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στον αριθμό των ομοειδών προϊόντων που θα αγορασθούν γιατί ενώ το άρθρο 7 παρ. 2 της Πρόσκλησης (Επιλέξιμες Δαπάνες) δεν εισάγει σχετικό ρητό περιορισμό π.χ. μόνο 1 υπολογιστή ή 1 πολυμηχάνημα, κλπ, είναι πολύ πιθανό να μη θεωρηθεί εύλογη δαπάνη η αγορά λόγου χάριν 2 υπολογιστών από ένα φυσικό πρόσωπο/αυτοαπασχολούμενο δικηγόρο που επιθυμεί να αναβαθμίσει τον ψηφιακό εξοπλισμό του γραφείου (να υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για αυτό το πρόγραμμα αφορούν ΜΟΝΟ δικηγόρους, όχι ασκούμενους, γραμματείς κλπ.). 

Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες ή εύλογες, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο και εύλογο.

 

5. Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με το αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης του έργου είναι τα εξής:

-Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).

-Παραστατικά Τιμολόγησης αγοράς εξοπλισμού.

-Παραστατικά Πληρωμής / Εξόφλησης Δαπανών.

-Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του μήνα καταχώρησης των Παραστατικών Τιμολόγησης (για Β’ Κατηγορίας).

-Μητρώο παγίων με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή της επιχείρησης ή του ωφελούμενου.

-Βεβαίωση προμηθευτή περί καινούριου, αμεταχείριστου, μη παρακράτησης κυριότητας με σαφή αναφορά στον σειριακό αριθμό του εξοπλισμού.

-Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=747&t=Simatodotisi-Ergwn).

-Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) , στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.

Επίσης για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να υποβληθούν και α) φωτογραφικό υλικό του εξοπλισμού και των σειριακών αριθμών για κάθε τεμάχιο εξοπλισμού και να απεικονίζεται ο εν λόγω εξοπλισμός ως εγκαταστημένος στο δικηγορικό γραφείο, β) Δελτία αποστολής και παραστατικά διακίνησης, εφόσον εκδόθηκαν.

(ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. B σελ. 48-50 της Πρόσκλησης και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΠΣΚΕ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 σελ. 19 της Πρόσκλησης).

 

6. Δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν με τα ανωτέρω για την καταβολή της επιχορήγησης.

α) Έγγραφο τράπεζας με το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου της Δράσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πίστωση της Δόσης στο οποίο θα αναφέρεται και η επωνυμία του ωφελούμενου.

β) Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση) και εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου όπου δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017). 

δ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριμήνου: μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο. Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της Δράσης συνιστάται τα πιστοποιητικά να διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.

(ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ σελ. 57 της Πρόσκλησης). 

Ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης καθώς και άλλα χρήσιμα αρχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αναρτημένα στον σύνδεσμο

www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=&fbclid=IwAR0XQnk74mPlHY7ynVW0Xc4i3jdzRjC-tkiMXRL25hfFHFQABp_3B3Z8D-8

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ                                    ΣΥΜΕΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ


15-11-2021
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΓ ΤΗΝ 26.11.2021 - ΠΡΟΚΛΗΣΗ

15-11-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο Ν. 4855/2021 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΚ & ΚΠΔ

10-11-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 12-11-2021

6-11-2021
ΚΥΑ 69136/2021 - ΦΕΚ 5138/Β/05.11.2021

6-11-2021
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ e_ΕΦΚΑ

6-11-2021
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

4-11-2021
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ & ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ LAWLOGIC

1-11-2021
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣΓ ΤΗΣ 28-11-2021 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

29-10-2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΣΓ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 30 & 31-10-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
31-3-2023
Συνέχιση της αναστολής της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από υποθέσεις νομικής βοήθειας από 01-04-2023 έως και 31-05-2023
29-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 10-21.04.2023 - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
28-3-2023
Πρόσκληση υποβολής υπευθύνων δηλώσεων για την πληρωμή των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
27-3-2023
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών κατέθεσε Δήλωση Παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας κατά την ανακριτική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών
27-3-2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ομιλητών στις ημέρες σταδιοδρομίας σε σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας
27-3-2023
ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 69 Ν. 5016/2023)
24-3-2023
Ηχηρή παρέμβαση της Ολομέλειας προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών
24-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023