Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4-9-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ 3, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΤΚ 58 100
ΤΗΛ. 2382029756
ΦΑΞ. 2382081156
Ε-ΜΑΙL: info@dsgian.gr
Ιστοσελίδα: www.dsgian.gr


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


Γιαννιτσά, 01 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών

   Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5, 6 και 7 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (Φ.Ε.Κ. Α’ 208), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια
- την υπ’ αριθμ. 74953οικ./22-8-2011 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια,
- την υπ’ αριθμ. 71946οικ./24-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11), και
- την υπ’ αριθμ. 56791/24-8-2011 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11)
- το υπ’ αρίθμ. 67975οικ./3-9-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- το υπ’ αρίθμ. 82092οικ./31-10-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

   Όσες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Πρωτοδικείο, στα Ειρηνοδικεία ή στην Εισαγγελία  Πρωτοδικών Γιαννιτσών

   Να υποβάλουν την αίτησή τους, από σήμερα, Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014.

   Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στα δικαστήρια των Γιαννιτσών ορίζονται σε  μία (1) ανά εξάμηνο.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η θεσμοθέτηση της άσκησης στα δικαστήρια αποσκοπεί στη βελτίωση της απονομής της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, οι  ασκούμενοι  αφενός  θα αποκτήσουν σφαιρική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας της  δικαιοσύνης,  βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της εμπειρικής τους γνώσης και αφετέρου θα συμβάλουν στη επιτάχυνση των χρόνων απονομής  της  δικαιοσύνης.
- Οι ασκούμενοι δικηγόροι τοποθετούνται σε γραμματείες από τα όργανα διοίκησης των Δικαστηρίων (Εφετείων, Πρωτοδικείων, Ειρηνοδικείων) και των Εισαγγελιών. Με απόφαση των ανωτέρω οργάνων, ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν ομοίως να διατίθενται σε δικαστή, κτηματολογικό δικαστή, εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη, προκειμένου να τους επικουρούν στα καθήκοντά τους.
- Στην προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στα δικαστήρια θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2014.
- Το ωράριο απασχόλησης είναι 09.00 - 14.00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον προϊστάμενο του τμήματος.
- Η μικτή μηνιαία αμοιβή είναι εξακόσια (600) ευρώ.
- Οι ασκούμενοι δικηγόροι αξιολογούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης του δικαστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο ΔΣΓ μετά από τη 15η Σεπτεμβρίου 2013, προκειμένου το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους να μη συμπληρώνεται πριν από τη 15η.3.2015 (ημερομηνία λήξης τους εξαμήνου άσκησης στα Δικαστήρια), ή β) να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο ΔΣΓ και, εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια.
- Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986,
β) αριθμό μητρώου ΔΣΓ ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο ΔΣΓ και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια,
γ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από τη 15η Μαρτίου 2015,
δ) ότι δεν έχουν επιλεγεί για άσκηση στα Δικαστήρια σε οποιοδήποτε προγενέστερο εξάμηνο,
ε) μέχρι δύο (2) προτιμήσεις Δικαστηρίων, με δυνατότητα άσκησης σε οποιοδήποτε άλλο Δικαστήριο, εφόσον το επιθυμούν, και ότι
στ) αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Ασκούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει εξάμηνη άσκηση στα Δικαστήρια ή εγκατέλειψαν τη θέση τους μετά την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια για οποιονδήποτε λόγο αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία.
- Η επιλογή των υποψηφίων οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Γιαννιτσών αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, τελεί υπό την αίρεση της εγγραφής τους ως ασκουμένων δικηγόρων. Σε περίπτωση που ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών απορρίψει την αίτηση εγγραφής τους ως ασκουμένων δικηγόρων, χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στο αντίστοιχο δικαστήριο και δεν έχουν καμία αξίωση για οτιδήποτε.
- Οι αιτήσεις και η ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων των αιτούντων θα ελεγχθούν πλήρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν των αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, είτε συνολικά είτε ανά δικαστήριο, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση, από εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:30 στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου.
   Την ίδια ημέρα θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.dsgian.gr) με τα ονόματα των επιλεγέντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προσέλθουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Γιαννιτσών την επομένη ημέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2014 και να συμπληρώσουν σχετικό απογραφικό δελτίο με τα αναλυτικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσέλευσης και έγκυρης συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου, χάνουν τη θέση τους και δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση.
   Τα απογραφικά δελτία θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οπότε και θα ξεκινήσει η άσκηση  των επιλεγέντων στα δικαστήρια.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

   Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων για άσκηση στα δικαστήρια των Γιαννιτσών υποβάλλεται, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας:
- έντυπα, στα κεντρικά γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών (Κιουγιουμτζίδη 3), Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 9.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.

   Οι πτυχιούχοι οι οποίοι εγγράφονται ως ασκούμενοι δικηγόροι στο ΔΣΓ ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα δικαστήρια συνυποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΔΣΓ, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, πλην της βεβαίωσης έναρξης άσκησης. Στην περίπτωση αυτή, στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφεται επιπλέον ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ των ενδιαφερομένων.

   Τυχόν υποβολή περισσοτέρων της μίας αιτήσεων από τον ίδιο ενδιαφερόμενο συνεπάγεται αυτομάτως τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία.

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
   Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα Δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους ομοίως ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του Συλλόγου με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής της άσκησης στο Δικαστήριο και (επαν)έναρξης άσκησης σε Δικηγόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.
 
   Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι που θα ξεκινήσουν άσκηση στα Δικαστήρια από 16 Σεπτεμβρίου 2014 υποχρεούνται να καταθέσουν αυθημερόν στη γραμματεία του ΔΣΓ τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση αλλαγής Δικηγόρου κατά τη διάρκεια της άσκησης.
2. Βεβαίωση διακοπής άσκησης του Δικηγόρου Γιαννιτσών στον οποίο πραγματοποιούσαν την άσκησή τους μέχρι την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια.
3. Βεβαίωση έναρξης άσκησης (έκθεση εμφάνισης) από το Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους.
 
   Οι πτυχιούχοι οι οποίοι εγγράφονται ως ασκούμενοι δικηγόροι στο ΔΣΓ ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα δικαστήρια υποχρεούνται να καταθέσουν μόνο τη βεβαίωση έναρξης άσκησης (έκθεση εμφάνισης) από το Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους.
 
   Αν οι ενδιαφερόμενοι παραλείψουν να εκπληρώσουν την κατά τα ανωτέρω υποχρέωσή τους χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στο αντίστοιχο Δικαστήριο και δεν έχουν καμία αξίωση για οτιδήποτε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ 

28-8-2014
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

8-7-2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

22-6-2014
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

13-5-2014
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

12-5-2014
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

10-5-2014
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

8-5-2014
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

30-4-2014
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ... ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

30-4-2014
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
13-12-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
12-12-2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
12-12-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
10-12-2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΤΗΝ 17 & 19/12/2019
6-12-2019
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
6-12-2019
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05-12-2019
5-12-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
3-12-2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, 11-12-2019, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ