Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

7-4-2021
ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 07-04-2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως έγινε γνωστό με Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης προβαίνουν στην ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, καθιερώνονται τα Ενιαία Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Σωματείων και των Συνεταιρισμών).

Το εν θέµατι Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας θα εκδίδεται πλέον από τα κατά τόπους αρµόδια ∆ικαστήρια της Χώρας, κατά τους δυο (2) ακόλουθους τύπους:

-«Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Νοµικά Πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των Σωµατείων και των Συνεταιρισµών και

-«Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για την πληρέστερη εικόνα δικαστικής φερεγγυότητας των σωµατείων/ συνεταιρισµών και λόγω της πολυποίκιλης νοµοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης του σωµατείου/ συνεταιρισµού τόσο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο (*σωµατεία), όσο και από το αρµόδιο Ειρηνοδικείο (*συνεταιρισµοί). Αναφορικά µε την πιστοποίηση της δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά στους Συνεταιρισµούς (αρµοδιότητας Ειρηνοδικείου) σηµειώνεται ότι θα ζητείται µόνο το ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό Μεταβολών που εκδίδεται από το αρµόδιο Ειρηνοδικείο, που αφορά στο χρονικό διάστηµα έως 31.12.2019. Μετά το πέρας της εν λόγω ηµεροµηνίας αρµόδιο για την έκδοση του προαναφερόµενου Πιστοποιητικού Μεταβολών είναι το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (εφεξής «Γ.Ε.ΜΗ.»). Σημειώνεται ότι στο ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας που αφορά στα νοµικά πρόσωπα και συγκεκριµένα η πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/ κατάθεσης ή µη αίτησης περί λύσης του νοµικού προσώπου δε βεβαιώνεται από το εν λόγω πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρµόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) πιστοποιητικό µεταβολών.

Σύμφωνα δε με το Κοινό Δελτίο Τύπου καταργούνται και αντικαθίστανται τα εξής πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή
 2. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού
 3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
 5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)
 6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύσης πληρωμών
 8. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007
 10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
 11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
 12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
 13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
 14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
 15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
 17. Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
 18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
 19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
 20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων
 21. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
 22. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων
 23. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
 24. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
 25. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας
   

Η αίτηση για την έκδοση του «Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» θα είναι ενιαία για όλα τα Δικαστήρια. Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή του πιστοποιητικού θα γίνεται:

-Ηλεκτρονικά, μέσω του solon.gov.g,r για όσα δικαστήρια έχουν υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης και

-Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία όσων δικαστηρίων δεν έχουν ακόμα υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης.

Το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά τόσο Νοµικά όσο και Φυσικά Πρόσωπα, για την έκδοση του οποίου αρµόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο, τίθεται άµεσα σε ισχύ.

Τα πιστοποιητικά που φέρουν επιµέρους πληροφορία παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας.

Το Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο https://mindigital.gr/archives/2251?fbclid=IwAR1wg82WZWc_T9kHklx2Zw8pBb6CzDg1xHXBaDPsTPO0CaMGMn3QNipKyqM

ενώ στο σχετικό τμήμα της σελίδας μας (Χρήσιμα Αρχεία) θα βρείτε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Με εκτίμηση

 

Το ΔΣ


7-4-2021
Ενημέρωση απο την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010

7-4-2021
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΔ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

6-4-2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2

6-4-2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ" - ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

6-4-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ

5-4-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 7-4-2021

5-4-2021
29/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

5-4-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 4-4-2021

5-4-2021
ΥΑ 16737/2021 Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 4764/2020 έως 30.6.2021
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
10-5-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ 14-5-2021
10-5-2021
ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 12-5-2021
10-5-2021
38/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
10-5-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
10-5-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ 14-5-2021
7-5-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 05.05.2021
6-5-2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 10.5.2021
5-5-2021
37/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ