Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

9-11-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 07-11-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  9-11-20

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Αφού έλαβε υπόψη :

1) τη με αριθμό ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. : 71342/6-11-2020 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4899/6.11.2020) και 2) τα άρθρα 13, 14 και 15 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών κατά το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως και 30-11-2020 θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός όλων των χώρων του Πρωτοδικείου, δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων), γραφείων και διαδρόμων.

2. Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου,

3. Επιβάλλεται η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης, κατ’ ελάχιστο, μεταξύ φυσικών προσώπων, εντός των χώρων του Πρωτοδικείου (ακροατηρίων και γραφείων).

4. Καθορίζεται το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων) στα 15 άτομα (μη συνυπολογιζομένων των δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων). Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής  συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.12.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2022 ή συμπληρώνεται  ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.

Περαιτέρω, εκτός των όσων αναφέρονται στο άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ σχετικά με τη λειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και την αναστολή των δικών ενώπιον αυτών, με τις εξαιρέσεις από την αναστολή, ορίζεται ότι : α) η διενέργεια των διασκέψεων, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, εφόσον είναι εφικτό, πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, β) ανακριτικές πράξεις θα διενεργούνται και εκτός του τακτικού ανακριτικού γραφείου σε χώρο που διαθέτει επαρκή αερισμό και έχει τη δυνατότητα ώστε να τηρείται, μεταξύ άλλων, και η ως άνω ασφαλής απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων, γ) η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων των υποθέσεων που προβλέπονται στην περίπτωση βδ) της ανωτέρω ΚΥΑ εντός του γραφείου του Προέδρου Πρωτοδικών θα γίνεται με την παρουσία μόνο των διαδίκων, των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και των μαρτύρων τους. Ασφαλιστικά μέτρα θα εκδικάζονται κατά περίπτωση και στο ακροατήριο (στο μεγάλο ή στο μικρό) ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να υπάρχει ασφαλής απόσταση μεταξύ όλων των παραγόντων της δίκης, όπως ειδικότερα θα ορίζεται κάθε φορά κατόπιν σχετικής συνεννόησης μεταξύ Δικαστών, Γραμματέων και Δικηγόρων και έγκαιρης ειδοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη και τον εκάστοτε καταμερισμό των υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α 177/15-9-2020) που γνωστοποιείται την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, δ) αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας θα εκδικάζονται καθόσον κατά κανόνα στις υποθέσεις αυτές δεν γίνεται εξέταση μαρτύρων, ούτε υπάρχει παράσταση δικηγόρων, οποιοδήποτε δε σχετικό ζήτημα θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, ε) θα γίνονται συναινετικές άρσεις προσημείωσης δεδομένου ότι ισχύει και το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020 μέχρι 31-12-2020 (απόφ. Υπ. Δικ. ΦΕΚ Β΄ 4783/29-10-2020). 

Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί με επιμέλεια του Προϊστάμενου της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ή του νομίμου αναπληρωτή του, στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας εντός του χώρου της κύριας εισόδου του καταστήματος και έξω από αυτήν, και θα αποσταλεί τέτοιο με τη μέθοδο της τηλεομοιοτυπίας  (FAX) άλλως με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) με συνημμένο το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης σε ηλεκτρονική μορφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (Γιαννιτσών).

 

Γιαννιτσά 8-11-2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Ευλαλία  Λιούμπα

Πρόεδρος Πρωτοδικών  


7-11-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 07-11-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-11-2020

7-11-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣΓ ΑΠΟ 07.11.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.11.2020

7-11-2020
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 07-11-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-11-2020

5-11-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-05.11.2020

4-11-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-04.11.2020

4-11-2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ & ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3-11-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

2-11-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-01.11.2020

2-11-2020
ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
10-5-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ 14-5-2021
10-5-2021
ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 12-5-2021
10-5-2021
38/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
10-5-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
10-5-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ 14-5-2021
7-5-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 05.05.2021
6-5-2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 10.5.2021
5-5-2021
37/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ