Ανακοινώσεις ΤΑΝ-ΤΕΑΔ
   Σελίδες:   1 2 3

7-5-2009
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΝ - ΤΕΑΔ 2008

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2008 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ)   

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Α) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

1.735,92 € ετησίως        (143,94 € χ 9 μήνες + 146,82 χ 3 μήνες).

Β) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

867,96 € ετησίως    (71,97 € χ 9 μήνες + 73,41 € χ 3 μήνες).

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1η ασφαλιστική κατηγορία)

Γ) Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

1.639,56 € ετησίως        (135,95 € χ 9 μήνες + 138,67 € χ 3 μήνες).

Δ) Ασφαλισμένοι από 1/1/93 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

819,84 € ετησίως    (67,98 € χ 9 μήνες + 69,34 € χ 3 μήνες).

Τ.Ε.Α.Δ.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Α) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

520,74 € ετησίως    (43,18 € χ 9 μήνες + 44,04 € χ 3 μήνες).

Β) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

260,37 € ετησίως    (21,59 € χ 9 μήνες + 22,02 € χ 3 μήνες).

 

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1η ασφαλιστική κατηγορία)

Γ) Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

491,91 € ετησίως    (40,79 € χ 9 μήνες + 41,60 € χ 3 μήνες).

Δ) Ασφαλισμένοι από 1/1/93 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

246 € ετησίως    (20,40 € χ 9 μήνες + 20,80 € χ 3 μήνες).

Γιο τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 οι ασφαλιστικές κατηγορίες 2" - 74" περιλαμβάνονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β´.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.    Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2008 πρέπει να παραδοθεί από 1/1/09 έως 28/2/2009 (ήδη έχει δοθεί παράταση έως την 30-6-2009). Υποχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι, εκτός των συμβολαιογράφων (οι Δικηγόροι μέλη του ΔΣΑ παραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα γραφεία του ΤΑΝ - οι Δικηγόροι της λοιπής Επικράτειας στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους - οι Δικαστικοί Επιμελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία).

2.    Κάτω 5ετίας εισφορές καταβάλλουν οι διορισθέντες μετά την 1/1/2003 Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Υποθηκοφύλακες και Δικαστικοί Επιμελητές (για την 5ετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης).

3.    Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) θεωρούνται όσοι είχαν ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή στο Δημόσιο (ανεξάρτητα αν διορίστηκαν Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές κ.λ.π. πριν ή μετά την 1/1/93) - ασφαλισμένοι1 από 1/1/93 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την ημερομηνία αυτή.

4.    Από τα παραπάνω ποσά των εισφορών αφαιρούνται τα ποσά που αποδίδονται με ένσημα    από   τους   Δικηγόρους,    Υποθηκοφύλακες,  Δικαστικούς   Επιμελητές και   Δικολάβους   και   τα   ποσά   κράτησης   επί   των   αναλογικών   δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων και το υπόλοιπο της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηματικά στην ΕΤΕ.

Για τους Δικηγόρους η αξία των (ενιαίων) ενσήμων που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο επιμερίζεται ισόποσα (50% στο ΤΑΝ & 50% στον ΤΕΑΔ) και το υπόλοιπο ως τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς καταβάλλεται στην ΕΤΕ στους λογαριασμούς του ΤΑΝ & του ΤΕΑΔ. Καταβαλλόμενη εισφορά, πλέον της υποχρεωτικής, δεν επιστρέφεται ή συμψηφίζεται.

5. Οι Συμβολαιογράφοι για τον έλεγχο της αποδιδόμενης δια των αναλογικών δικαιωμάτων εισφοράς, από 1/1/93 και εφεξής, υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις που υπογράφονται από τους ίδιους, τηρούνται στο αρχείο τους και αποτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για προώθηση οποιουδήποτε αιτήματος βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ή απονομής παροχής από τον Τομέα, καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.

6. Οι υπάλληλοι του ΤΥΔΕ καταβάλλουν τα άνω ποσά εισφοράς υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.

7. Συνταξιούχοι    φορέων    κύριας   ασφάλισης   καταβάλλουν   τις   άνω   εισφορές προσαυξημένες κατά 40% - άρθρο 63, παρ. 6 β του Ν. 2676/99 (εξαιρούνται συνταξιούχοι Δημοσίου, επιζώντες σύζυγοι κ.λ.π.).

8. Σε περίπτωση εξόδου από την ασφάλιση (παραίτηση ή διαγραφή) το ασφαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας στο ΕΤΜ/ΤΑΝ.

9. Η εισφορά για το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ των Δικηγόρων τελούντων σε πλήρη ή μερική ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικηγορίας παρακρατείται και αποδίδεται από τη μισθοδοτούσα αρχή στον ΤΑΝ κάθε μήνα με μέριμνα του Δικηγόρου και υπολογίζεται σε 4% επί του βασικού μισθού – για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 (ΠΑΛΑΙΟΥΣ ασφαλισμένους) το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μηνιαίως μικρότερο της εισφοράς αμίσθου άνω δετίας (143,94 € από 1/1/08 - 30/9/08 & 146,82 € από 1/10/08 - 31/12/08) ούτε μεγαλύτερο του διπλάσιου αυτής - για τους ασφαλισμένους αϊτό 1/1/93 (ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους) το άνω ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο της εισφοράς αμίσθου άνω δετίας της Α ασφαλιστικής κατηγορίας (135,95 € από 1/1/08 - 30/9/08 & 138,67 € από 1/10/08 - 31/12/08) και χωρίς ανώτερο περιορισμό.

Σε περίπτωση επιλογής του ΤΑΝ ως προαιρετικής ασφάλισης για τους μετά την 1/1/93 ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους (άρθρο 39 του Ν.2084/92, όπως ισχύει), το άνω κατώτερο ποσό είναι 203,93€από1/1/08-30/9/08&208,01€από 1/10/08-31/12/08.

Για τον ΤΕΑΔ η εισφορά των εν αναστολή Δικηγόρων αποδίδεται, όπως και των λοιπών ασφαλισμένων της κατηγορίας τους (άνω ή κάτω δετίας) ετησίως, με επικόλληση ολόκληρων ενσήμων ή με χρηματική καταβολή στην ΕΤΕ.

10. Η τακτική (ετήσια) εισφορά των Δικηγόρων που απασχολούνται με ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ αποδίδεται κατά τα 2/3 από τον εντολέα ταμειακώς και ως την 31/1/2009 και κατά το 1/3 από τον Δικηγόρο ως 28/2/2009 με το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (το γραμμάτιο ΕΤΕ του εντολέα ή επικυρωμένο αντίγραφο του ή βεβαίωση καταβολής προσκομίζεται από το Δικηγόρο με το ασφαλιστικό βιβλιάριο).

Οι εντολείς των Δικηγόρων βαρύνονται επιπλέον και με μηνιαία εισφορά επί των αποδοχών του Δικηγόρου - Ν.1512/83, αρθρ. 13, Ν.1868/89, αρθρ. 24, Ν.2145/93, αρθρ. 37 & Ν.3232/04, αρθρ. 18.

11. Μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΑΝ καταβάλλουν εισφορές μειωμένες κατά 5Ο% στον κλάδο κύριας σύνταξης (ΤΑΝ) κατά το 12μηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού (άρθρο 141, παρ.2 του Ν.3655/3-4-08), εφόσον δεν προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών για νεοεισερχόμενο στο επάγγελμα. Ισχύει για ασφαλισμένες άνω 5ετίας. επειδή δεν επιτρέπεται σώρευση των μειώσεων.

Στην περίπτωση που ο τοκετός επήλθε πριν την ισχύ του νόμου η μείωση ισχύει από 3/4/08 και ως τη συμπλήρωση του 12μηνου από το μήνα τοκετού.

Για την καταβολή μειωμένης εισφοράς πρέπει να κατατεθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) κατά την παράδοση του βιβλιαρίου - Εγκ. ΓΓΚΑ Φ80000/οικ. 11095/914/08.

12.Ένσημα παλαιών κλάσεων που θα έχουν παραμείνει στην κατοχή των Δικηγόρων μετά την 1/10/08 (οπότε αναπροσαρμόζεται η αξία των ενσήμων του ΤΑΝ και του ΤΕΑΔ-ΥΑ Φ. 10041/21224/931/07) και καταργείται η χρήση τους από 1/1/09, μπορούν να επικολληθούν μόνο στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του 2008.

Λογαριασμοί της ΕΤΕ για απόδοση υπόλοιπου ασφαλιστικής εισφοράς με την ΟΝ LINE διαδικασία ΤΚ 4300 (οι λογαριασμοί αναγράφονται και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια):

Αριθμός λογαριασμού για ΕΤΑΑ / ΤΑΝ : 040 - 546154 - 57

Αριθμός λογαριασμού για ΕΤΑΑ/ Τ.Ε.Α.Δ. : 040 - 546155 - 31

Αριθμός πελάτη (ΕΤΑΑ / ΤΑΝ) στην ΕΤΕ : 9805690008


Κωδικός αιτιολογίας 1    (για υπόλοιπο τακτικής εισφοράς) στο ΤΑΝ & ΤΕΑΔ.

Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στο ΤΑΝ    (Α.Μ. / ΤΑΝ).

Αριθμός Μητρώου εντολέα στο ΤΑΝ    (στην περίπτωση πάγιας αντιμισθίας).

Κάθε καταβολή προς το ΕΤΑΑ / ΤΑΝ και ΕΤΑΑ / ΤΕΑΔ ασφαλισμένων και εργοδοτών μπορεί να γίνει πλέον, εκτός της συνήθους συναλλαγής μέσω ΕΤΕ, και μέσω ΙΝΤΕRΝΕΤ με αυτόματη καταχώρηση της καταβολής στη μερίδα του καταβάλλοντος στους Τομείς.

Από τους Τομείς ΤΑΝ και ΤΕΑΔ του ΕΤΑΑ

 

 

Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
11-4-2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 11.04.2024
11-4-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΑΣΧΑ 2024
9-4-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΣΧΑ 2024
5-4-2024
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ : ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
26-3-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
21-3-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
20-3-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ 2024
19-3-2024
Δημοσιεύθηκε ο Ν. 5095/2024 – διευκρινίσεις αναφορικά με την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων